Ogłoszenia

W tym miejscu znajdą Państwo wszystkie ogłoszenia Fundacji Fundusz Współpracy. 

Zapraszamy do regularnego odwiedzania!

2021-04-22

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: 

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji kluczowego doradcy biznesowego w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie VI 2020 r. – IV 2022 r.
  2. Kluczowe doradztwo biznesowe skierowane będzie do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), a w szczególności do osób prawnych oraz grup inicjatywnych osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych:
  1. założeniem podmiotu ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, 
  2. PES/PS tworzących nowe miejsca pracy.

Wybrany Wykonawca odpowiedzialny będzie za opiekę nad grupami inicjatywnymi, pomoc w rozwoju pomysłów na biznes grup inicjatywnych poprzez pracę nad biznesplanem oraz doraźne wsparcie i nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym.

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje minimalnie następujące działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:

  1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe),
  2. poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert, 
  3. przygotowywanie i praca nad biznesplanem, 
  4. negocjacje z instytucjami finansującymi.