Fundacja poszukuje partnera do projektu

Valid till: 2017-05-06
Added on: 2017-04-12

Fundacja Fundusz Współpracy ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

Oferty należy składać do 6 maja 2017 r.

Kryteria wyboru Partnera:

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
2. Szukamy partnerów: z sektora organizacji pozarządowych i/lub biznesu
3. Partner musi posiadać co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w jednym z następujących obszarów:
- pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza z tym, dotkniętymi długotrwałą bezdomnością;
- pracy z osobami bezdomnymi, szczególnie długotrwale bezdomnymi (powyżej 5 lat na ulicy);
- aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, w tym również osób z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną lub sensoryczną, osób dotkniętych bezdomnością; chodzi o osoby z grup będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie.
4. Partner musi posiadać odpowiedni potencjał kadrowy do realizacji projektu posiadający doświadczenie w prowadzeniu projektów o podobnej tematyce (prosimy o wykazanie potencjału przynajmniej 2 osób).

UWAGA: Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.). Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

Ofertę należy przekazać w terminie do 6.05.2017 r. drogą elektroniczną na adres: siekiera@cofund.org.pl z  adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 4.3 POWER”.