Fundacja szuka kandydata/tki na stanowisko Animator / Animatorka

Valid till: 2018-11-13
Added on: 2018-10-30

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata/tki na stanowisko: ANIMATORA / KI

nr referencyjny BZP/DPE/1/2018

miejsce pracy: cała Polska

rodzaj umowy: umowa na czas określony

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu realizującego projekt „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie organizacji realizujących projekty finansowane z EFS w poszerzeniu tych projektów o komponent ponadnarodowy pozwalający na udoskonalenie istniejących mechanizmów oraz stworzenie nowych rozwiązań problemów z obszarów aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych.Wsparcie animatorama przyczynić się do zachęcenia i przygotowania projektodawców do złożenia aplikacji o grant na realizację komponentu międzynarodowego.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia w realizacji projektów (mile widziane doświadczenie w realizacji projektów ponadnarodowych),
 • dużych umiejętności organizacyjnych,
 • rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
 • samodzielności i inicjatywy,
 • umiejętności pracy pod presją czasu,
 • mobilności i dyspozycyjności,
 • prawa jazdy kat. B,
 • znajomość jęz. angielskiego mile widziana.


Do zakresu obowiązków animatora należeć w szczególnie:

 • wyszukanie i nawiązanie kontaktu z zainteresowanymi podmiotami (tj. potencjalnymi grantobiorcami) oraz informowanie o kolejnych działaniach podejmowanych w projekcie;
 • prowadzenie spotkań i warsztatów animacyjnych z potencjalnymi grantobiorcami;
 • wzmacnianie motywacji do udziału w konkursie grantowym, m.in.poprzez zaproszenia na regionalne spotkania animacyjne
 • i warsztaty animacyjne oraz poprzez indywidualną pracę
 • z grantobiorcami
 • wsparcie zainteresowanego podmiotu w definiowaniu obszaru
 • do realizacji w partnerstwie ponadnarodowym;
 • analiza potrzeb konkretnego podmiotu zainteresowanego udziałem
 • w projekcie w zakresie prawidłowego przygotowania aplikacji
 • w konkursie;
 • pomoc potencjalnemu grantobiorcy w analizie jego działań projektowych w ramach EFS, w tym w zdefiniowaniu problemu/potrzeby w perspektywie komponentu ponadnarodowego;
 • rekrutacja na spotkania regionalne i warsztaty;
 • przygotowanie merytoryczne spotkań i warsztatów animacyjnych;
 • uczestnictwo w przygotowaniu dokumentów projektowych;
 • organizacja sieciowania grantobiorców.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym do dnia 13.11.2018 r. włącznie, na adres mailowy: aluck@cofund.org.pl, lub złożenie dokumentów w kancelarii FFW ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, do godz. 16:00.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed wyznaczonym terminem.

W dokumentach, o których mowa powyżej (list motywacyjny oraz CV), prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Fundusz Współpracy danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”