Wyniki postępowania ofertowego numer Nr 01/DRSO/FFW/2018 z dnia 7 marca 2018 roku

Valid till: 2018-04-30
Added on: 2018-03-22

Informujemy iż w postępowaniu ofertowym numer Nr 01/DRSO/FFW/2018 z dnia 7 marca 2018 roku na:

usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego dla uczestników Projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój, wybrana została oferta złożona przez: FHU KaJa Jacek Przybylski - dla całości zamówienia (20 lokalizacji).