Zaproszenie do składania ofert na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz

Valid till: 2018-12-31
Added on: 2018-12-21

Fundacja „Fundusz Współpracy” jest partnerem w projekcie „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” POWR.02.05.00-00-0210/18-00 (dalej: Projekt), którego celem jest wypracowanie i testowe zastosowanie modelu współpracy Instytucji zatrudnienia Socjalnego (dalej: IZS) oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej oraz instytucji wsparcia rynku pracy.

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:
• wykształcenie wyższe psychologiczne lub socjologiczne
• doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub/i tworzeniu programów/treści modułów szkoleniowych poparte certyfikatem trenerskim oraz modułów e-learningowych
• znajomość metod diagnostycznych/ badawczych  oraz  doświadczenie w ich stosowaniu 
• doświadczenie w przygotowywaniu planów  rozwoju badanej grupy w oparciu o wyniki badań diagnostycznych poparte kursami specjalistycznymi i/lub studiami podyplomowymi w przedmiotowym zakresie
• doświadczenie analityczne
• umiejętność opracowywania raportów
• doświadczenie zawodowe tj. min. 10 letnie na stanowiskach liderskich lub kierowniczych
• umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
• samodzielność i inicjatywa

Przedmiot zamówienia:
Realizacja zadań przewidzianych w projekcie „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” na stanowisku „specjalista ds. badań i analiz”. Do głównych obowiązków w/w specjalisty/specjalistki należeć będzie:
1. analiza źródłowa materiałów poświęconych podmiotom zatrudnienia socjalnego
2. opracowanie analiz tematycznych
3. udział w konsultacjach eksperckich z przedstawicielami sektora ES oraz ekspertami i  praktykami organizującymi , tworzącymi i prowadzącymi podmioty sektora ES,  w tym podmiotów zatrudnienia socjalnego
4. współpraca w opracowaniu narzędzi badawczych
5. udział w wyjazdach studyjnych
6. opracowanie raportów z wyjazdów studyjnych,
7. współpraca przy opracowaniu treści modułów szkoleniowych
8. udział w diagnozie podmiotów zatrudnienia socjalnego,
9. udział w opracowaniu raportu z pilotażu,
10. współpraca przy opracowaniu modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami
11. uczestnictwo w działaniach edukacyjno-szkoleniowych – współtworzenie modelu e-learningowego,
12. przygotowanie artykułów do numeru specjalnego miesięcznika Polityki społecznej.

Źródło finansowania:
Projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”, konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr POWR.02.05.00-00-0210/18-00.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pan/i Izabela Kowalska, tel. 22 4509867, kom. 885243187, adres e-mail: ikowalska(at)cofund.org.pl
Ofertę należy przekazać w terminie do: 31.12.2018 r. do godz. 23:59

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (PDF)
2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC) (Załącznik nr 1do zapytania ofertowego)
3. Inne dokumenty