Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż

Ongoing

Projekt “Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi - pilotaż” ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:

 • przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [ w skrócie ASPE]
 • wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE
 • opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE
 • przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw będa mogły pozyskac granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE.

Szczegółowe informacje o konkursach znajdziecie Państwo w zakładce na stronie projektu: http://asystentspe.pl/

Okres realizacji projektu 04.05.2020 roku do 31.03.2023 roku.

Wartość projektu i wysokość dofinansowania wynosi 24 462 907,92 złote.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty

 

Projekt realizuje partnerstwo w składzie :

 • Fundacja Edukacyjna ODITK
 • Fundacja Fundusz Współpracy
 • Stowarzyszenie Sztuka Włączania
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

OGŁOSZENIE O WOJEWÓDZKICH KONKURSACH GRANTOWYCH

dla organów prowadzących szkoły i przedszkola na zatrudnianie ASYSTENTÓW UCZNIÓW I UCZENNIC O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Szanowni Państwo, 

w dniu 16 sierpnia 2021 roku rozpoczynamy nabór wniosków w 16 wojewódzkich konkursach. W konkursach organy prowadzące szkoły mogą uzyskać  granty na finansowanie kosztów zatrudnienia w szkołach i przedszkolach asystentów i asystentek uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami [w skrócie ASPE].

W każdym województwie zasady konkursu są takie same.

W każdym województwie kwota przeznaczona na granty wynosi 1 168 897 zł.

Podmioty uprawnione do uzyskania grantu

W konkursach mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego i inne osoby fizyczne i prawne z terenu całej Polski, będące organami prowadzącymi:

 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe, 
 • szkoły branżowe I stopnia, 
 • licea,
 • technika,

posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych

Szczegółowe informacje o podmiotach wykluczonych z ubiegania się o grant znajdują się w Procedurach Realizacji Projektów Grantowych dostępnych na stronie projektu www.asystentspe.pl

Terminy składania wniosków

Zaplanowaliśmy dwa nabory wniosków:

-pierwszy nabór trwa od 16 sierpnia 2021 do 10 września 2021 roku;

-drugi nabór ogłosimy w listopadzie 2021 roku.

Informację o drugim naborze zamieścimy na stronie www.asystentspe.pl, minimum dwa tygodnie przed jego rozpoczęciem.

W pierwszym naborze planujemy wydatkowanie 75%, a w drugim 25% środków przeznaczonych dla danego województwa.

Uwaga!


Jeśli w pierwszym naborze oceniający rekomendują do dofinansowania  wnioski o łącznej wartości równej lub przekraczającej całość środków przeznaczonych w projekcie na granty dla danego województwa, Grantodawca może zrezygnować z przeprowadzania drugiego naboru w tym województwie.  

Rodzaj działań na które przeznaczone jest wsparcie

 1. Grant może zostać wykorzystany wyłącznie na pokrycie kosztów zatrudnienia w szkole i/lub przedszkolu ASPE, przez okres 10 miesięcy;
 2. W ramach konkursu wsparciem ASPE mogą być objęci wyłącznie ci uczniowie 
  i uczennice, którzy z racji swoich specjalnych potrzeb edukacyjnych:
 •  mają trudności:
 • w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole (poruszaniu się, higienie, rozumieniu treści, organizacji nauki itp.),
 • w komunikowaniu się,
 • wynikające z niskich kompetencji społecznych,
 • prezentują zachowania agresywne i/lub autoagresywne,
 • prezentują zachowania utrudniające pracę reszcie klasy (natręctwa, niekontrolowane okrzyki, zachowania itp.);
 1. Jeden organ prowadzący szkoły może zrealizować przedsięwzięcie grantowe w maksymalnie 5 prowadzonych przez siebie szkołach;
 2. W każdej szkole można zatrudnić w ramach przedsięwzięcia grantowego maksymalnie dwie osoby na stanowisku ASPE;
 3. Grantobiorca może otrzymać tylko jeden grant w ramach projektu. 

Okres realizacji wsparcia

10 miesięcy pracy ASPE musi zostać zrealizowanych najpóźniej do końca grudnia 2022 roku.

Wysokość wsparcia

Wnioskodawca ustala wysokość grantu, o który aplikuje w zależności od liczby ASPE, którzy mają być zatrudnieni w szkole/szkołach prowadzonych przez Wnioskodawcę i biorących udział w przedsięwzięciu grantowym. Jeden grantobiorca może uzyskać wsparcie na zatrudnienie ASPE w maksymalnie 5 szkołach i/lub przedszkolach. W jednej szkole lub przedszkolu można zatrudnić maksymalnie dwóch ASPE.

Kwota grantu dla jednego Grantobiorcy nie może być wyższa niż iloczyn kwoty 29 222,44 zł i liczby zatrudnianych przez niego ASPE.

Informacje ogólne

Konkursy realizowane są w ramach projektu „ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - PILOTAŻ”. 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki 
i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt realizuje Fundacja Edukacyjna ODiTK w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Sztuka Włączania”, Fundacją Fundusz Współpracy oraz Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim 
w Olsztynie. 

Announcemenets

People within this project

Agnieszka Siekiera

Kierowniczka projektu
Projekt Najpierw mieszkanie
 

Agnieszka Leszyńska

Główna specjalistka
Projekt Asystent Ucznia Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

Tomasz Jegier

President of the Board

Arkadiusz Ochocki

Member of the Board