Obligacje społeczne: Kapitał dla kształcenia zawodowego

Ongoing

„Kapitał dla kształcenia zawodowego” to nowatorski projekt, którego celem jest wypracowanie i testowe wdrożenie modelu obligacji społecznych dla zwiększenia poziomu dopasowania kształcenia zawodowego do faktycznych potrzeb pracodawców.

Obligacje społeczne to mechanizm, w którym zadania społeczne są finansowane ze środków pochodzących od podmiotów spoza sektora publicznego, czyli inwestorów. Wykorzystany tu system płatności za rezultaty powoduje, że inwestorowi zwracane są poniesione koszty i wypłacany jest zysk tylko wtedy, gdy zostaną osiągnięte rezultaty, które wcześniej zostały uzgodnione z zamawiającym – jednostką publiczną.

„Kapitał dla kształcenia zawodowego” to projekt oparty na formule projektów rozwijanych i przewiduje, że w ciągu pierwszych 9 miesięcy realizacji zostanie opracowany model obligacji społecznych, który po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministerstwa Rozwoju przejdzie do fazy testowania. Prace nad modelem wspierać będą 3 grupy robocze, w ramach których pracować będą eksperci z obszaru edukacji zawodowej, rynku pracy i przedstawiciele przedsiębiorców. Ponadto powołana zostanie Koalicja Interesariuszy – potencjalnych odbiorców wypracowywanego modelu i ciała opiniującego postępy prac nad modelem. Ważnym elementem, który pozwoli zweryfikować perspektywy różnych grup interesariuszy i wspólnie poszukać nowych rozwiązań dla edukacji zawodowej będzie cykl seminariów. Na nie zapraszani będą także przedstawiciele środowiska inwestorów, których pozyskanie będzie niezbędne, by pilotażowo wdrożyć opracowany model.

Zaplanowano 2 cykle pilotażu w technikach i szkołach branżowych kształcących w 3 wybranych branżach.
Wnioski z pilotażu posłużą do opracowania rekomendacji, które min. wskażą, jak wypracowany model może być być replikowany w innych branżach niż testowane.

Informacje dodatkowe:

Okres realizacji: 1 lipca 2017 – 30 czerwca 2021

Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy w partnerstwie z Black Pearls VC S.A.

Budżet: ponad 4 mln zł
Źródło finansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

News within this project

Announcemenets

People within this project

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Jacek Ostrowski

Member of the Board
Director of the Bureau

Katarzyna Jagiełło

Dział Innowacji Społecznych

Aleksandra Zacharska

Kierownik
Dział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Michał Bargielski

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej