Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego

Finished

INFORMUJEMY, że z dniem 31 listopada 2019 r. FFW zakończyła  udział w realizacji projektu jako partner dlatego w sprawach dotyczących projektu prosimy kontaktować się z liderem - SYLPO System sp. z o.o., Lublin ul. Mełgiewska 24, tel. (81) 441 77 30.

___

Celem projektu jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych. Cel ten będzie osiągnięty  poprzez opracowanie innowacyjnej koncepcji modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Budżet projektu: 20 742 810 PLN
Czas realizacji projektu: (3 lata) do 31 maja 2021 r.

Fundacja Fundusz Współpracy realizuje niniejszy projekt w partnerstwie następujących podmiotów: Lider – Sylpo System sp. z o.o z Lublina, oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” z Janowa Lubelskiego i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Chełma.

Kontakt:

Z dniem 31 listopada 2019 r. FFW zakończyła  udział w realizacji projektu jako partner dlatego w sprawach dotyczących projektu prosimy kontaktować się z liderem - SYLPO System sp. z o.o., Lublin ul. Mełgiewska 24, tel. (81) 441 77 30.

Model dla IZS

Modelowe rozwiązanie dla IZS i samorządów

W ramach projektu łączymy potencjał samorządów i lokalnych instytucji zatrudnienia socjalnego oraz przedsiębiorstw społecznych wokół lokalnego rynku usług społecznych.

Aby zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców, jednostki samorządu terytorialnego poszukują odpowiednich wykonawców dla usług społecznych, w tym przede wszystkim usług z zakresu opieki i wsparcia osób niesamodzielnych i ich opiekunów, osób w podeszłym wieku czy zapewnienia opieki nad dziećmi dla pracujących rodziców. Tendencje demograficzne wskazują, że usługi opiekuńcze staną się w niedługim czasie palącą potrzebą samorządów.

Projekt proponuje organizację lokalnego rynku usług społecznych, wykorzystując potencjał uczestników oraz absolwentów Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Tym samym wydłuża i uzupełnia ścieżkę reintegracji o pracę w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

To właśnie w podmiotach ekonomii społecznej upatrujemy szansy dla zapewnienia wysokiej jakości lokalnych usług społecznych, dostarczanych przez wykwalifikowanych absolwentów IZS.

Aby modelowa ścieżka świadczenia lokalnych usług społecznych została spełniona, niezbędne jest przygotowanie zasad współdziałania samorządów z instytucjami zatrudnienia socjalnego oraz przedsiębiorstwami społecznymi.

Model oparty będzie o następujące elementy:

  • badanie zapotrzebowania i zasobów lokalnego rynku usług społecznych,
  • określenie potrzeb kadrowych PES do świadczenia usług społecznych,
  • opracowanie ścieżki przygotowania pracowników do świadczenia usług społecznych,
  • opracowanie procedur kontraktacji usług społecznych przez samorządy
  • uruchomienie lokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju usług społecznych.

 

Rekrutacja ekspertów

Aby zaprojektować jak najlepsze rozwiązania, w całej Polsce odbyliśmy już ponad 40 wizyt studyjnych w instytucjach zatrudnienia socjalnego. Na podstawie rozmów z przedstawicielami CIS i KIS, analiz rozwiązań europejskich oraz przeprowadzonego reprezentatywnego badania wśród instytucji na próbie ogólnopolskiej, Zespół Ekspertów przygotował Testową Wersję Modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z instytucjami/podmiotami realizującymi usługi społeczne,  który planujemy pilotażowo wdrożyć w 30 instytucjach w całej Polsce.

W związku z tym, rozpoczęła się rekrutacja Ekspertów Projektu, w tym:

  • Przedstawicieli IZS, którzy w ramach pilotażu przygotują swoje instytucje do nowego schematu działania w ramach modelu współpracy, jak również zainicjują stworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz usług społecznych,
  • Przedstawicieli JST, w tym UM, UG, GOPS i MOPS, MCPR, Urząd Pracy i innych jednostek samorządowych odpowiedzialnych za realizację/zlecanie usług społecznych, którzy  wesprą wdrażanie modelu w samorządach, w tym będą uczestniczyli m.in. w przeprowadzeniu diagnozy zasobów i potencjału lokalnego rynku usług oraz podejmą próbę zaimplementowania schematu kontraktacji usług społecznych,
  • Przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, którzy będą odpowiedzialni za rozwój współpracy na rzecz świadczenia usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej.

Warunkiem udziału w testowaniu jest gotowość co najmniej jednej instytucji zatrudnienia socjalnego z danej gminy do udziału w pilotażu (Ekspertem wiodącym jest wówczas przedstawiciel/ka IZS z danej gminy).

Eksperci zostaną zatrudnieni jako personel projektu przez okres 14 miesięcy. Jednocześnie warunkiem zatrudnienia w charakterze Eksperta, jest ukończenie poniższego szkolenia.  

Szkolenie

Eksperci będą zobligowani do uczestnictwa w szkoleniu składającym się z 9 modułów tematycznych. Zgodnie z ramowym harmonogramem, program będzie zrealizowany w ramach trzech zjazdów po 3 dni szkoleniowe (preferowane będą zjazdy w tygodniu).

Zapewniamy pokrycie kosztów noclegu oraz wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz częściowy zwrot kosztów dojazdu (nie więcej niż 510 zł/os.).

Program szkolenia

Szkolenie obejmuje 9 modułów tematycznych:

Moduł 1 – Rola Modelu Współpracy w budowaniu znaczenia ZS w lokalnej polityce społecznej
Moduł 2 – Metody reintegracji społecznej i zawodowej w Polsce i w Europie
Moduł 3 – Projektowanie działań w społeczności
Moduł 4 – Procedury TMW – model cząstkowy 1 – budowanie partnerstwa i diagnozowania potrzeb lokalnego rynku usług społecznych
Moduł 5 – Procedury TMW – model cząstkowy 2 – przygotowywanie ścieżki reintegracyjnej i PEs do świadczenia usług społecznych
Moduł 6 – Procedury TMW – model cząstkowy 3 – kontraktowanie usług społecznych
Moduł 7 - Wprowadzanie zmian w działaniach realizowanych w społeczności
Moduł 8 – Warsztat ewaluacyjny
Moduł 9 – Rozszerzenia uzyskanych rezultatów

Harmonogram szkolenia

Grupa 1 Rzeszów

Grupa 2 Lublin

Grupa 3 Kielce

24-26.07.2019

24-26.07.2019

29-31.07.2019

07-09.08.2019

12-14.08.2019

19-21.08.2019

09-11.09.2019

11-13.09.2019

UWAGA! NOWY TERMIN:

28-30.09.2019

 

Grupa 4 Warszawa

Grupa 5 Wrocław

Grupa 6 Olsztyn

21-23.08.2019

26-28.08.2019

28-30.08.2019

16-18.09.2019

16-18.09.2019

19-21.09.2019

23-25.09.2019

26-28.09.2019

26-28.09.2019

 

Zgłoszenia

Rekrutacja Ekspertów do pilotażowego wdrożenia Testowego Modelu Współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego, została zakończona.

 

Rekrutacja ekspertów

Aby zaprojektować jak najlepsze rozwiązania, w całej Polsce odbyliśmy już ponad 40 wizyt studyjnych w instytucjach zatrudnienia socjalnego. Na podstawie rozmów z przedstawicielami CIS i KIS, analiz rozwiązań europejskich oraz przeprowadzonego reprezentatywnego badania wśród instytucji na próbie ogólnopolskiej, Zespół Ekspertów przygotował Testową Wersję Modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z instytucjami/podmiotami realizującymi usługi społeczne,  który planujemy pilotażowo wdrożyć w 30 instytucjach w całej Polsce.

W związku z tym, rozpoczęła się rekrutacja Ekspertów Projektu, w tym:

Przedstawicieli IZS, którzy w ramach pilotażu przygotują swoje instytucje do nowego schematu działania w ramach modelu współpracy, jak również zainicjują stworzenie lokalnego partnerstwa na rzecz usług społecznych,

Przedstawicieli JST, w tym UM, UG, GOPS i MOPS, MCPR, Urząd Pracy i innych jednostek samorządowych odpowiedzialnych za realizację/zlecanie usług społecznych, którzy  wesprą wdrażanie modelu w samorządach, w tym będą uczestniczyli m.in. w przeprowadzeniu diagnozy zasobów i potencjału lokalnego rynku usług oraz podejmą próbę zaimplementowania schematu kontraktacji usług społecznych,

Przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, którzy będą odpowiedzialni za rozwój współpracy na rzecz świadczenia usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej.

Warunkiem udziału w testowaniu jest gotowość co najmniej jednej instytucji zatrudnienia socjalnego z danej gminy do udziału w pilotażu (Ekspertem wiodącym jest wówczas przedstawiciel/ka IZS z danej gminy).

Eksperci zostaną zatrudnieni jako personel projektu przez okres 14 miesięcy. Jednocześnie warunkiem zatrudnienia w charakterze Eksperta, jest ukończenie poniższego szkolenia.

Szkolenie dla ekspertów

Eksperci będą zobligowani do uczestnictwa w szkoleniu składającym się z 9 modułów tematycznych. Zgodnie z ramowym harmonogramem, program będzie zrealizowany w ramach trzech zjazdów po 3 dni szkoleniowe (preferowane będą zjazdy w tygodniu).
Zapewniamy pokrycie kosztów noclegu oraz wyżywienia, materiałów szkoleniowych oraz częściowy zwrot kosztów dojazdu (nie więcej niż 510 zł/os.).

Announcemenets

2019-01-08

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe  nr 01/BZP/IZS/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. na przygotowanie i realizację badania ilościowego w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” zostało UNIEWAŻNIONE.

2019-01-02

W związku z omyłką pisarską w treści zapytania ofertowego nr 01/BZP/IZS/2018 pojawiła się nieścisłość w treści kryterium oceny ofert. W treści pkt. VI zapytania, badania podlegające ocenie powinny zostać zrealizowane tak, jak wskazano w tabelach z punktacją tj. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli pomiędzy grudniem 2017 r., a grudniem 2018.

W tabeli z listą kryteriów punktowanych, w kryterium nr 2 i 3 omyłkowo wskazano na grudzień 2015 r. jako początek rozpatrywanego okresu. 

 

People within this project

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Izabela Kowalska

Główna specjalistka
Projekt Dostępna szkoła