Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego

Ongoing

Fundacja Fundusz Współpracy realizuje projekt partnerski „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”.  Poza Fundacją w projekcie zaangażowanych jest 4 partnerów: Lider – Sylpo System sp. z o. o z Lublina, oraz  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy, Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus” z Janowa Lubelskiego i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z Chełma.

Projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna,   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków EFS.

Celem głównym projektu jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych. Cel ten będzie osiągnięty  poprzez opracowanie innowacyjnej koncepcji modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami i podmiotami świadczącymi usługi społeczne (KMW). 

Budżet projektu: 20 742 810 PLN
Czas realizacji projektu: (3 lata) do 31 maja 2021 r.

Więcej informacji:

Projekt znacząco poszerza zakres tematyczny współpracy międzyinstytucjonalnej. Pierwszą sferą współpracy w ramach  modelu jest zaspokojenie potrzeb kadrowych realizatorów usług społecznych (podmiotów ES). Druga sfera współpracy ma za zadanie przygotowanie osób do tworzenia podmiotów ES specjalizujących się w usługach społecznych poprzez stworzenie  procedur współpracy z instytucjami decydującymi się na uruchomienie na określonym terytorium pakietu usług społecznych potrzebnych dla mieszkańców tego terytorium (np. terytorium gminy lub powiatu). Głównym Partnerem współpracy będą reprezentanci instytucjonalni samorządu terytorialnego.

Fundacja zaangażowana jest w realizację projektu na wszystkich jego etapach, ale w szczególności odpowiedzialna jest za kilka kluczowych działań. Przede wszystkim do jej zadań należy opracowanie założeń ilościowych oraz na ich podstawie przeprowadzenie badań ilościowych przedstawicieli PES, JST i ROPS w celu dokonania analizy wzajemnych korelacji instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi instytucjami oferującymi usługi społeczne i określenia zapotrzebowania na współpracę pomiędzy tymi instytucjami.  Do zadań Fundacji  należy również zorganizowanie  szkolenia dla osób, które będą wdrażać i szkolić wybrane do pilotażu podmioty, a sam pilotaż będzie miał na celu przetestowanie poszczególnych części modelu współpracy. Fundacja   zadba o przygotowanie materiałów szkoleniowych, opracuje moduły szkoleniowe w wersji e-learningowej i platformę e-learningową. Na ostatnim etapie projektu Fundacja odpowiedzialna będzie  przede wszystkim za zorganizowanie konferencji dla 300 uczestników. Poza tym wraz z pozostałymi partnerami będzie uczestniczyć w wizytach studyjnych i  spotkaniach eksperckich.

News within this project

Announcemenets

2019-01-08

Uprzejmie informujemy, że postępowanie ofertowe  nr 01/BZP/IZS/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. na przygotowanie i realizację badania ilościowego w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” zostało UNIEWAŻNIONE.

2019-01-02

W związku z omyłką pisarską w treści zapytania ofertowego nr 01/BZP/IZS/2018 pojawiła się nieścisłość w treści kryterium oceny ofert. W treści pkt. VI zapytania, badania podlegające ocenie powinny zostać zrealizowane tak, jak wskazano w tabelach z punktacją tj. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli pomiędzy grudniem 2017 r., a grudniem 2018.

W tabeli z listą kryteriów punktowanych, w kryterium nr 2 i 3 omyłkowo wskazano na grudzień 2015 r. jako początek rozpatrywanego okresu. 

 

People within this project

Izabela Kowalska

Koordynatorka projektu
Dział Projektów Edukacyjnych

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Michał Bargielski

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej