Współpraca z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej

Finished

Zespół ekspertów Fundacji Fundusz Współpracy od 2018 r. ściśle współpracuje z pracownikami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Nasze doświadczenie opiera się w głównej mierze na realizacji kontroli, audytów i weryfikacji wniosków o płatność. 

Przez lata wypracowaliśmy skuteczne mechanizmy oceny i kontroli wewnętrznej pozwalające na prowadzenie efektywnych działań. 

W tym czasie w ramach przetargów realizowaliśmy szereg umów, które prezentujemy poniżej:

Umowy z FNP

Tu prezentujemy umowy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej

Umowa realizowana w okresie 08.05.2019r. - 31.12.2020 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej realizuje usługę polegającą na przeprowadzeniu procesu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane we wnioskach o płatność oraz weryfikacji zamówień udzielonych zgodnie ustawą prawo zamówień publicznych, („ustawą PZP”) lub zasadą konkurencyjności w projektach finansowanych przez Zamawiającego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R) w liczbie 88 weryfikacji dokumentów w siedzibie Beneficjenta oraz 792 weryfikacje „zza biurka”.

Umowa w w/w zakresie obowiązuje od 08.05.2019r. do 31.12.2020 r.

W terminie realizacji kontraktu (do 30.10.2019r)  zrealizowano 570 weryfikacji „zza biurka”.

Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

Więcej: https://www.fnp.org.pl/

Umowa realizowana w okresie 02.02.2018r. - 30.11.2018 r.

Konsorcjum Fundacji Fundusz Współpracy i CoFund Sp. z o. o. w ramach umowy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej zrealizowała usługę polegającą na przeprowadzeniu procesu weryfikacji dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki kwalifikowane wykazane w sprawozdaniach finansowych oraz weryfikacji zamówień udzielonych zgodnie ustawą prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „ustawą PZP” i/lub zasadą konkurencyjności
w projektach finansowanych przez Zamawiającego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R) w liczbie 76 weryfikacji dokumentów w projektach grantobiorców.

Umowa w ww. zakresie obowiązywała od 02.02.2018r. do 30.11.2018 r.

W terminie realizacji kontraktu zrealizowano 76 wizyt weryfikujących w siedzibie u Beneficjentów. Sprawdzono ponad 1 340 pozycji wykazanych przez Beneficjentów w sprawozdaniach/ wnioskach o płatność. W trakcie realizacji umowy zespoły weryfikujące odwiedziły następujące miasta w Polsce: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Łódź, Wrocław, Toruń, Białystok, Głogów Małopolski.

Zadania zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z wymogami określonymi w umowie, co potwierdza list referencyjny z dnia 27.06.2019 r.
Projekt został zakończony.

Osoba do kontaktu: Michał Ludwiczak mludwiczak@cofund.org.pl

Więcej: https://www.fnp.org.pl/

People within this project

Marzena Banasiak - Bogucka

Dyrektor
Biuro Wsparcia Sektora Publicznego

Jarosław Janiak

Kierownik zespołu

Łukasz Ziomek

Główny specjalista

Paweł Sala

Specjalista