mOWES z akredytacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej!

Added on: 2023-04-13

Mamy to! Kolejny raz prowadzony przez naszą Fundację mOWES - Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomiii Społecznej uzyskał akredytację przyznawaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Akredytacja to potwierdzenie, że prowadzone przez nas działania są wysokiej jakości i są zgodne z standardami, jakie stawia przed ośrodkami MRiPS.

Jest to również zobowiązanie – aby rozwijać przedsiębiorczość społeczną w "naszych" subregionach: radomskim, ostrołęckim i ciechanowskim z nieustającą energią!

Wysokie standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES)

Wysoka jakość usług świadczonych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej przez kompetentny i doświadczony personel, otwarcie na potrzeby lokalnych społeczności oraz szereg wymiernych działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej – to tylko niewielka część z kilkudziesięciu wyśrubowanych standardów, jakie muszą spełnić wnioskodawcy, by uzyskać w drodze decyzji administracyjnej status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz akredytację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Szczegółowy wykaz normatyw, którymi powinny kierować OWES-y, znajduje się tutaj.

Działania mające na celu tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych a także wspieranie samorządów w zlecaniu zadań publicznych od lat są jednym z najważniejszych obszarów naszych działań – mówi Daniel Prędkopowicz, dyrektor Biura Zarządzania Projektami w Fundacji Fundusz Współpracy. – Tym bardziej cieszy fakt, że po raz kolejny przeszliśmy proces akredytacji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i uzyskaliśmy status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej zgodnie z zapisami ustawy o ekonomii społecznej. W tym miejscu dziękuje i gratuluje całemu zespołowi mOWES oraz wszystkim, z którymi na przestrzeni ostatnich lat współpracujemy – dodaje.

Czemu służą te standardy?

Przede wszystkim zbudowaniu profesjonalnego, instytucjonalnego zaplecza, które uczyni ekonomię społeczną jednym z najskuteczniejszych elementów aktywnej polityki społecznej w Polsce. Zaplecza, które będzie wiedziało, jak skutecznie rozwijać obecne i kreować nowe instrumenty wsparcia, których celem jest rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Cieszy nas fakt, że jesteśmy w tym gronie. Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Fundację Fundusz Współpracy – konsekwentnie od 2012 roku – legitymuje się akredytacją i statusem OWES.

Zapraszamy do współpracy!