Kolejny projekt na rzecz rozwiązania problemu bezdomności!

Added on: 2022-11-23

Zespół projektu Najpierw Mieszkanie, pod przewodnictwem Agnieszki Siekiery, otrzymał blisko 120 tys. zł dotacji na działania – czyli pomoc osobom dotkniętym problemem bezdomności.

Zespół kierowany przez Agnieszkę Siekierę, od ponad dwóch dekad inicjuje i realizuje projekty mające na celu przeciwdziałanie nierównościom społecznym. Obecnie, od 2019 roku, realizuje projekt Zamieszkani wdrażający w polskich realiach innowacyjną metodę Housing First. Obecny projekt jest poszerzeniem i zapewnieniem kontynuacji już prowadzonych działań.

Program Zamieszkani prowadzi działania na rzecz mieszkalnictwa dla osób w kryzysie bezdomności. 

Opracowana w Finlandii metoda zakłada, że podstawą jest mieszkanie jako początek wychodzenia z bezdomności. Mieszkanie nie może być traktowane jako nagroda - jest to prawo, miejsce, w którym osoba w kryzysie bezdomności dopiero może dojść do siebie i zacząć podejmować w bezpiecznych warunkach decyzje dotyczące zmian w swoim życiu, zmian, które mogą trwale zakończyć kryzys bezdomności. 

W ramach projektu, zespół całkowicie wyremontował, wyposażył i przekazał już 18 mieszkań osobom w kryzysie bezdomności, z których ponad połowa została już samodzielnymi najemcami i najemczyniami! Pozostałe osoby złożyły już stosowne papiery, by zostać samodzielnymi najemcami.

Środki z dotacji przeznaczone są na wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne i medyczne. Zakup leków i żywności oraz drobnego wyposażenia. Poza tym prowadzona będzie działalność informacyjna, skoncentrowana m.in. na zmianie stereotypowego postrzegania problemu bezdomności oraz sposobom przeciwdziałania. 

Bezpośrednim zaplanowanym efektem działań w ramach dotacji będą 4 kolejne osoby, które zamieszkają w mieszkaniach socjalnych oraz złożą wnioski o samodzielny najem. 

Dotacja została przekazana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki na „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w ramach zadania „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” MODUŁ II: Wsparcie osób bezdomnych CEL: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Działanie 3”.