Firma Równych Szans - poradnik

Added on: 2019-11-12

Prowadząc firmę, należy przestrzegać prawa. O ile obowiązki odprowadzania podatków, dbania o środowisko pracy zgodnie z zasadami BHP czy terminowego regulowania płatności są powszechnie akceptowane, o tyle konieczność przestrzegania przepisów prawa w zakresie równego traktowania w miejscu pracy spotyka się z mniejszym zrozumieniem. Pracodawcy zwykle nie widzą problemu: „nasza firma nikogo nie dyskryminuje”, „nigdy do tej pory nie mieliśmy zgłoszeń dotyczących dyskryminacji czy mobbingu”. Tym optymistycznym diagnozom przeczą jednak ogólnodostępne statystyki. Tylko w 2017 roku toczyło się w Polsce 2,5 tysiąca postępowań w zakresie dyskryminacji i mobbingu. Liczba ta z całą pewnością nie odzwierciedla skali problemu, bo tylko część osób doświadczających nierównego traktowania w miejscu pracy decyduje się na skierowanie sprawy do sądu.

_

 

Zapraszamy do publikacji "Firma Równych Szans - poradnik"

_

Prowadzenie przedsiębiorstwa to między innymi zarządzanie relacjami międzyludzkimi. Praktyka pokazuje, że nie są one wolne od konfliktów, trudnych emocji czy ściera- nia się postaw. Dlatego firmy potrzebują wiedzy na temat konkretnych rozwiązań czy praktyk, które zapobiegają dyskryminacji i mobbingowi oraz chronią przed łamaniem prawa w zakresie równego traktowania. Podjęcie działań prewencyjnych zmniejsza ryzyko niepożądanych zjawisk w miejscu pracy, pozwów sądowych i kar.

Niekorzystne trendy demograficzne stają się coraz poważniejszym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw. Od 2010 roku liczba osób w wieku produkcyjnym zmniejszyła się o 1 milion. Prognozowany ubytek do 2050 roku to aż 6 milionów osób. Obecnie aż 80% pracodawców wskazuje na problemy w pozyskaniu osób do pracy spełniają- cych ich oczekiwania. W tej sytuacji jednym ze sposobów budowania przewagi konkurencyjnej w zakresie pozyskiwania przyszłych pracownic/pracowników jest tworzenie atrakcyjnego, bezpiecznego miejsca pracy, wolnego od dyskryminacji i nierówności.

Warto wiedzieć, że w firmach, w których respektowane są prawa pracownicze, a zatrudnione osoby mają stworzone przyjazne warunki, notuje się mniejszą liczbę zwolnień chorobowych oraz dobrowolnych odejść. Ma to wymierny efekt finansowy, szacuje się bowiem, że koszty fluktuacji kadr wynoszą od 50% do 250% rocznego wy- nagrodzenia w zależności od stanowiska.

Przypadki dyskryminacji lub mobbingu mają wpływ nie tylko na zatrudnienie, ale mogą odbić się w znaczący sposób na zyskach firmy. Działanie na rzecz równego traktowania w miejscu pracy przynosi z kolei konkretne korzyści biznesowe: skuteczniejsze pozyskiwanie i utrzymanie pracownic/pracowników, ich większe zaangażowanie i większą efektywność pracy.

Jeszcze kilka lat temu pracodawcy nie przywiązywali dużej wagi do opinii na swój temat publikowanych w Internecie. Obecnie wiadomo już, jak przez działania w mediach społecznościowych łatwo doprowadzić do naruszenia wizerunku firmy, utraty zaufania klientów, a nawet zmniejszenia sprzedaży. Z drugiej strony dobra opinia i zaangażowa- nie zatrudnionych osób to skuteczne narzędzia do budowania reputacji marki. Polityka równego traktowania zatrudnionych osób jest obecnie niezbędnym elementem budowania wizerunku nowoczesnej firmy.

Na stronie www.rowniwpracy.pl zostały przygotowane trzy kursy e-learningowe: dla pracujących, dla zatrudniających i dla związków zawodowych, zawierające poszerzone informacje dotyczące tematyki zawartej w podręczniku. Kursy są bezpłatne i dostęp- ne dla każdego. Zachęcamy do zapisywania się.