RÓWNOŚĆ = BEZPIECZEŃSTWO. Bezpłatne szkolenia z zakresu równości szans i tworzenia przyjaznego miejsca pracy.

Added on: 2020-07-15

W lipcu do Sejmu trafił poselski projekt zmiany Kodeksu pracy, który rozszerza definicję mobbingu. Za mobbing ma być uznawane także „różnicowanie wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika”. Choć zdania specjalistów w zakresie sposobu wprowadzania zmian w tym obszarze są podzielone, nie ulega kwestii, że działania na rzecz zmniejszania różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn to słuszna inicjatywa i warto dowiedzieć się na ten temat więcej. Dlatego przy tej okazji przypominamy, że nadal dostępne są nasze  b e z p ł a t n e  kursy e-learningowe dotyczące tej materii, przygotowane wraz z Partnerami w ramach projektu Równość w biznesie

Warto skorzystać, bo jak wiadomo - nieznajomość prawa szkodzi. Polecamy.

https://kursy.rownoscwbiznesie.info/

Partnerami projektu Równość w biznesie, w ramach którego powstały bezpłatne kursy, są: Konfederacja Lewiatan, Instytut Spraw Publicznych, Fabryka Dobrych Praktyk.