Współpraca samorządowa wokół korytarza transportowego Via Carpatia - Forum Wymiany Doświadczeń w Białymstoku

Added on: 2023-01-10

Zakończyło się pierwsze makroregionalne Forum Wymiany Doświadczeń. W gronie niemal 90 osób – w tym przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, jednostek samorządu terytorialnego, Urzędów Marszałkowskich, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – omówiono rolę szlaku drogowego Via Carpatia oraz źródła finansowania i wsparcia strategicznego, z których samorządy mogą korzystać.

Uczestników trwającego dwa dni wydarzenia powitał Daniel Prędkopowicz, Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Fundacja Fundusz Współpracy. Następnie Janusz Szewczuk, ekspert Związku Miast Polskich zaprezentował genezę szlaku Via Carpatia, omówił zmiany regulacji, szanse, wyzwania i możliwe do podjęcia przez samorządy działania, a Michał Bargielski, ekspert Fundacji Fundusz Współpracy przedstawił temat różnorodności przyjmowanych modeli wsparcia partnerstw terytorialnych. Na zakończenie pierwszego dnia Forum, jeszcze przed wspólną dyskusją i zebraniem postulatów, pytań oraz oczekiwań dotyczących współpracy pomiędzy samorządami, Rafał Malinowski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w szczegółach omówił strategiczną rolę szlaku prowadzącego odcinkami dróg ekspresowych: S61, S16, S19. 

Kolejny dzień otworzyła Wiktoria Saganowska, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Strategii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Poświęconą źródłom finansowania i wsparcia strategicznego projektów partnerskich sesję plenarną rozpoczęła Małgorzata Wierzbicka, Dyrektorka Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Poza celami Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, jakim są:

  • wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw
  • wzmacnianie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu
  • zwiększenie dostępności transportowej makroregionu
  • wzrost wykorzystania potencjału turystyki dla rozwoju społeczno-gospodarczego

pokazane zostało i ile środków z 2,65 mld euro przeznaczonych zostało w poszczególnych obszarach: drogi wojewódzkie, zrównoważoną turystykę, przedsiębiorczość, dystrybucję energii, adaptację miast do zmian klimatu, zrównoważoną mobilność miejską, bioróżnorodność oraz koleje; i na co można je pozyskać. Harmonogram dalszych prac znajduje się w prezentacji.

 

Maciej Berliński, Dyrektor Departamentu Projektów Infrastrukturalnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości omówił ofertę PARP dla samorządów. Możliwości zaangażowania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 w działania rozwojowe partnerstw zaprezentowane zostały przez Elżbietę Romańczuk, Zastępczynię Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego UM Województw Podlaskiego oraz Norberta Tomkiewicza, Kierownika Oddziału Programowania w zakresie EFRR, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym UM Województwa Podkarpackiego.

Ostatnim punktem Forum była GIEŁDA POMYSŁÓW – specjalnie przygotowane warsztaty nt.:

  1. Współpracy strategicznej pomiędzy samorządami – prowadzący Grzegorz Dziarski, ekspert Związku Miast Polskich;
  2. Animowania współpracy przedsiębiorców i budowania powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami z poszczególnych samorządów – prowadzący Marcin Bzdyra, ekspert Fundacji Fundusz Współpracy;
  3. Współpracy kulturalnej, turystycznej, realizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i młodzieżowych – prowadzący Wojciech Gorczyca, trener współpracy i facylitator.

Więcej informacji, w tym materiały konferencyjne, profile Partnerstw oraz aktualności projektowych znaleźć można na stronie internetowej cwd.info.pl.

Partnerzy projektu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej instytucja odpowiedzialna za wdrażanie polityki rozwoju w Polsce oraz zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich. Inicjator projektu Centrum Wsparcia Doradczego. 

Fundacja Fundusz Współpracy od 31 lat wspiera obszary istotne dla rozwoju i wzmocnienia kapitału społecznego w Polsce. Lider projektu Centrum Wsparcia Doradczego. Odpowiada za doradztwo projektowe dla partnerstw kontynuujących uczestnictwo w projekcie oraz analizy i badania, tworzenie bazy wiedzy, działania sieciujące na poziomie regionalnym i działania komunikacyjne. 

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa wspierająca miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego oraz upowszechniająca dobre praktyki zarządzania samorządowymi wspólnotami mieszkańców. Partner projektu Centrum Wsparcia Doradczego. Prowadzi doradztwo strategiczno-projektowe służące przygotowaniu strategii rozwoju partnerstw, które dołączyły w drugiej edycji projektu. Odpowiada również za działania sieciujące na poziomie krajowym. Partner projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

SZLAK VIA CARPATIA

Szlak Via Carpatia jest kluczowym korytarzem transportowym łączącym Europę Północną i Południową - polskie i litewskie porty nadbałtyckie z portami Morza Czarnego, Egejskiego i Adriatyku oraz leżącymi wewnątrz tego obszaru centrami dystrybucyjno-logistycznymi. Przyczyni się do integracji krajów, przez które przebiega i usuwania barier w podróżowaniu pomiędzy nimi. W dłuższej perspektywie szlak pozytywnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca do lokowania inwestycji. Efektem tego będzie wzrost zatrudnienia, a także zwiększenie się wymiany handlowej i mobilności obywateli. 

W Polsce szlak Via Carpatii przyczyni się do rozwoju wschodniej części kraju, a jego łączną długość szacuje się na około 700 km, z których w eksploatacji jest 205 km, a w realizacji ponad 280 km). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

 

Województwo podlaskie

w eksploatacji: 25,6 km 

w realizacji: 142,7 km 

w przygotowaniu: 78,4 km 

Łącznie: 246,7 km

 

Województwo warmińsko-mazurskie

w eksploatacji: 20,1 km

w realizacji: 22,9 km

Łącznie: 43 km

 

Województwo lubelskie i mazowieckie

w eksploatacji: 74,1 km

w realizacji: 64,5 km

w przetargu: 56,3 km

w przygotowaniu: 32,4 km

Łącznie: 227,3 km

 

Województwo podkarpackie

w eksploatacji: 85,6 km

w realizacji: 50,5 km

w przetargu: 37,1 km

w przygotowaniu: 5,3 km

Łącznie: 168,6 km