CSR

Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczyna swoje zaangażowanie w działania związane z wdrażaniem idei CSR czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Ten temat jest dla nas ważny nie tylko ze względu na to, że wkraczając w kolejne ćwierćwiecze działalności, staramy się w coraz większym stopniu wdrażać i przestrzegać zasad zrównoważonego rozwoju w ramach naszej polityki wewnętrznej. Chcielibyśmy też dzielić się  doświadczeniami Fundacji w propagowaniu odpowiedzialności i zaangażowania społecznego ze światem biznesu, szczególnie w tych obszarach, które są nam bliskie i dobrze przez nas rozpoznane podczas realizacji  wielu projektów dotyczących np. społeczności lokalnych, osób defaworyzowanych, edukacji czy przedsiębiorczości społecznej. 

Terminem Corporate Social Responsibility (CSR), określa się sposób zarzadzania przedsiębiorstwem, który bierze pod uwagę pełną odpowiedzialność firmy za swój wpływ na całe otoczenie z uwzględnieniem aspektów społecznych, etycznych i środowiskowych.

Czyli CSR to nie tylko działania filantropijne, dodatkowe czy jednorazowe względem działalności firmy, ale jest to całościowa strategia rozwoju, która zakłada zyski dla obu stron, czyli zarówno dla przedsiębiorcy jak i dla jego otoczenia (np. społeczeństwa, środowiska naturalnego).
W swoich działaniach firmy mogą nie tylko łagodzić skutki negatywnych trendów społecznych lecz także tworzyć innowacje społeczne – podejmować eksperymentalne działania, które mogą radykalne polepszyć jakość życia osób czy społeczności.

Dlaczego Fundacja Fundusz Współpracy chce angażować się w rozwój CSR?
  • przede wszystkim powyższe koncepcje łączą się z naszą misją i celami – wspieraniem innowacyjnych działań i idei, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju i powodują, że możemy przybliżać się do poziomu działalności gospodarczej jaki reprezentują najlepiej rozwinięte kraje. 
  • idee CSR są zbieżne z naszą wewnętrzną  kulturą organizacyjną: staramy się działać w sposób zrównoważony i odpowiedzialny w stosunku do swoich pracowników, interesariuszy i środowiska naturalnego.
  • posiadamy doświadczenie i wiedzę na temat zagadnień z różnych obszarów dotyczących potrzeb społecznych nabytą w trakcie wieloletniej działalności projektowej w zakresach tj.: pomoc dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, rozwój  lokalnych społeczności, edukacja i nauka, promowanie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób 50+, nawiązywanie dialogu z interesariuszami w tym z jednostkami samorządów terytorialnych, rozwój ekonomii społecznej, zakładanie i wspieranie spółdzielni socjalnych. Doświadczenia te z łatwością można przenieść na obszary działań, które mogłyby być wykorzystywane i implementowane w ramach społecznej odpowiedzialności firm.
  • przeprowadzone badania wskazują na to, że firmy komercyjne poszukują do współpracy NGO, które są sprawnie i przejrzyście zarządzane. FFW jest profesjonalną organizacją, posiadającą stabilną sytuację finansową oraz wypracowane standardy pracy na najwyższym poziomie. Gwarantuje to zleceniodawcom, partnerom i beneficjentom skuteczną i szybką realizację wyznaczonych celów, a także uzyskanie zamierzonych efektów. Jest to kapitał, który chcemy wykorzystywać do efektywnej współpracy z biznesem.

Osoby związane z tym obszarem

Dorota Nowicka

Kierownik
Dział Innowacji Społecznych
Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju CSR

Katarzyna Jagiełło

Dział Innowacji Społecznych

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.