" />

Ekonomia społeczna

Działania mające na celu polepszanie jakości życia osób i całych społeczności od lat są jednym z najważniejszych obszarów działania Fundacji Fundusz Współpracy. Doświadczenie Fundacji w tematyce Ekonomii Społecznej opiera się na realizacji wielu programów i projektów.

Obecnie prowadząc Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Fundacja skupia się na kompleksowym i innowacyjnym systemie wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych łączących działalność komercyjną i integracyjną.

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Justyna Jakubiak

kierowniczka
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Monika Szymańska

specjalistka
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Anna Jezierska

specjalistka
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Cybulska

specjalistka
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agnieszka Sekulska (Bulska)

animatorka w subregionie radomskim
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Marlena Tchórzewska

animatorka w subregionie radomskim
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Philipp Zalewski

animator w subregionie radomskim
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Katarzyna Woźniak

rekruterka w subregionie radomskim
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Łukasz Wachowski

animator w subregionie ostrołęckim
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wojciech Jabłoński

specjalista ds. partnerstw
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Agata Kosowska

specjalistka ds. rekrutacji w subregionie ostrołęckim
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Dorota Macioch-Kowalska

rekruterka w regionach ciechanowskim
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Wiadomości związane z tym obszarem

Ogłoszenia

2020-05-26

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego (zwane dalej: doradztwem lub usługą/usługami) dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 3” realizowanego w ramach umowy nr RPMA.09.03.00-14-b023/18 w zakresie księgowo-kadrowo-podatkowym, tj. m. in.:

a.      rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej/ Przedsiębiorstw Społecznych (PES/PS), zobowiązania finansowe – w tym publiczno-prawne związane z prowadzoną działalnością, księgowość, kadry, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

b.      zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.

2)     Specjalistyczne doradztwo skierowane będzie do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) m. in. do:

a)     osób fizycznych/osób prawnych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwo społeczne zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, PES/PS tworzących nowe miejsce pracy,

b)     istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

3)     W ramach zamówienia Oferent (Wykonawca)  zobowiązany jest do realizacji specjalistycznego doradztwa zgodnie z zapisami „Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, stanowiącymi Załącznik nr 2.

4)     Oferent zapewnia wszelkie niezbędne materiały i sprzęt do świadczenia usługi, w tym komputer z dostępem do Internetu oraz legalnym oprogramowaniem niezbędnym do wykonania umowy.

5)     Łączna liczba godzin specjalistycznego doradztwa do zrealizowania w ramach projektu obejmuje maksymalnie 202 godz.

a)     Liczba godzin doradztwa księgowo-kadrowo-podatkowego będzie ustalana indywidualnie dla każdego odbiorcy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na podstawie analizy potrzeb. Zamawiający zastrzega, że w zależności od faktycznego zapotrzebowania, ostateczna liczba godzin może być mniejsza od wskazanej powyżej.

b)     Oferent zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres godzin przeznaczonych na doradztwo.

2020-05-26

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia:

1)     Świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego (zwane dalej: doradztwem lub usługą/usługami) dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3” realizowanego w ramach umowy nr RPMA.09.03.00-14-b025/18 w zakresie księgowo-kadrowo-podatkowym, tj. m. in.:

a.      rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej/ Przedsiębiorstw Społecznych (PES/PS), zobowiązania finansowe – w tym publiczno-prawne związane z prowadzoną działalnością, księgowość, kadry, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.

b.      zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów.

2)     Specjalistyczne doradztwo skierowane będzie do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) m. in. do:

a)     osób fizycznych/osób prawnych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwo społeczne zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, PES/PS tworzących nowe miejsce pracy,

b)     istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

3)     W ramach zamówienia Oferent (Wykonawca)  zobowiązany jest do realizacji specjalistycznego doradztwa zgodnie z zapisami „Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, stanowiącymi Załącznik nr 2.

4)     Oferent zapewnia wszelkie niezbędne materiały i sprzęt do świadczenia usługi, w tym komputer z dostępem do Internetu oraz legalnym oprogramowaniem niezbędnym do wykonania umowy.

5)     Łączna liczba godzin specjalistycznego doradztwa do zrealizowania w ramach projektu obejmuje maksymalnie 266 godz.

a)     Liczba godzin doradztwa księgowo-kadrowo-podatkowego będzie ustalana indywidualnie dla każdego odbiorcy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na podstawie analizy potrzeb. Zamawiający zastrzega, że w zależności od faktycznego zapotrzebowania, ostateczna liczba godzin może być mniejsza od wskazanej powyżej.

b)     Oferent zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi w zakres godzin przeznaczonych na doradztwo.