Uczenie się przez całe życie

"Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski" - wiedział to już Benjamin Franklin. My też to wiemy, i dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do projektów edukacyjnych i szerzenia idei uczenia się przez całe życie. Nasze projekty edukacyjne dotyczą więc rozwoju człowieka na każdym etapie jego życia: od przedszkola, szkoły podstawowej, zawodowej, a także już po zakończeniu edukacji systemowej - w dorosłym życiu.

 

Dzięki realizacji wielu projektów edukacyjnych oraz uczestnictwu w międzynarodowych programach - mamy wieloletnie i bogate doświadczenie w tym obszarze.

Geneza

Fundacja Fundusz Współpracy posiada długoletnią tradycję angażowania się w przedsięwzięcia zarówno bilateralne jak i wielostronne, wymagające współpracy z partnerami zagranicznymi. W latach 1996-2004 powstałe w ramach Fundacji Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr było członkiem sieci Narodowych Obserwatoriów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, zrzeszającej kraje przygotowujące się̨ do akcesji z UE. Działalność́ skupiała się̨ na monitorowaniu i inicjowaniu zmian w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego. Uczestnictwo w sieci ReferNet stało się̨ naturalną kontynuacją tych działań. Koordynacja PIW EQUAL i realizacja projektu uzupełniającego „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie” pozwoliły Fundacji w naturalny sposób wykorzystać́ swój potencjał w programie Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości, a następnie w projekcie Stołeczne Centrum Kariery.

Również tematyka dostępności i problemów osób niepełnosprawnych od wielu lat stanowi główny nurt zainteresowań Fundacji, co w naturalny sposób zaowocowało zaangażowaniem się w projekt TEAD (zakończony) oraz trwający obecnie projekt Dostępna Szkoła.

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Jacek Ostrowski

Członek Zarządu
Nadzoruje Biuro Zarządzania Projektami, Biuro Wsparcia Sektora Publicznego
oraz spółkę-córkę Cofund sp. z o. o.

Agnieszka Luck

Kierowniczka
Dział Projektów Edukacyjnych

Izabela Kowalska

Dział Projektów Edukacyjnych

Anna Jezierska

specjalistka
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jakub Pietrak

Dział Projektów Edukacyjnych

Anna Jankowska

Dział Projektów Edukacyjnych

 

Marcel Samecki

Główny specjalista ds. komunikacji

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Adam Palczewski

Biuro Zarządzania Projektami

 

Małgorzata Staszkowska-Wągrodzka

specjalistka ds. komunikacji i promocji

Katarzyna Trzaska

Dział Projektów Edukacyjnych

Monika Rytel

Dział Projektów Edukacyjnych

Michał Bargielski

Dział Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jacek Mikuszewski

Dział Projektów Edukacyjnych

Jakub Kamiński

Dział Projektów Edukacyjnych

Anna Szkiruć-Kostrzewa

Biur Zarządzania Projektami

Wiadomości związane z tym obszarem

Ogłoszenia

2019-01-02

W związku z omyłką pisarską w treści zapytania ofertowego nr 01/BZP/IZS/2018 pojawiła się nieścisłość w treści kryterium oceny ofert. W treści pkt. VI zapytania, badania podlegające ocenie powinny zostać zrealizowane tak, jak wskazano w tabelach z punktacją tj. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli pomiędzy grudniem 2017 r., a grudniem 2018.

W tabeli z listą kryteriów punktowanych, w kryterium nr 2 i 3 omyłkowo wskazano na grudzień 2015 r. jako początek rozpatrywanego okresu.