Uczenie się przez całe życie

"Inwestowanie w wiedzę, zawsze przynosi największe zyski" - wiedział to już Benjamin Franklin. My też to wiemy, i dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do projektów edukacyjnych i szerzenia idei uczenia się przez całe życie. Nasze projekty edukacyjne dotyczą więc rozwoju człowieka na każdym etapie jego życia: od przedszkola, szkoły podstawowej, zawodowej, a także już po zakończeniu edukacji systemowej - w dorosłym życiu.

 

Dzięki realizacji wielu projektów edukacyjnych oraz uczestnictwu w międzynarodowych programach - mamy wieloletnie i bogate doświadczenie w tym obszarze.

Geneza

Fundacja Fundusz Współpracy posiada długoletnią tradycję angażowania się w przedsięwzięcia zarówno bilateralne jak i wielostronne, wymagające współpracy z partnerami zagranicznymi. W latach 1996-2004 powstałe w ramach Fundacji Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr było członkiem sieci Narodowych Obserwatoriów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, zrzeszającej kraje przygotowujące się̨ do akcesji z UE. Działalność́ skupiała się̨ na monitorowaniu i inicjowaniu zmian w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego. Uczestnictwo w sieci ReferNet stało się̨ naturalną kontynuacją tych działań. Koordynacja PIW EQUAL i realizacja projektu uzupełniającego „Upowszechnianie rezultatów PIW EQUAL wspierających kształcenie przez całe życie” pozwoliły Fundacji w naturalny sposób wykorzystać́ swój potencjał w programie Inkubator Dojrzałej Przedsiębiorczości, a następnie w projekcie Stołeczne Centrum Kariery.

Również tematyka dostępności i problemów osób niepełnosprawnych od wielu lat stanowi główny nurt zainteresowań Fundacji, co w naturalny sposób zaowocowało zaangażowaniem się w projekt TEAD (zakończony) oraz trwający obecnie projekt Dostępna Szkoła.

Projekty w tym obszarze

Osoby związane z tym obszarem

Agnieszka Luck

Kierowniczka projektów
Dostępna Szkoła, Ścieżki współpracy, Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Izabela Kowalska

Główna specjalistka
Projekt Dostępna szkoła

Anna Jezierska

Główna specjalistka
Projekt Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jakub Pietrak

Główny specjalista

Anna Jankowska

Specjalistka
Projekty: CWD Plus, Ścieżki współpracy

 

Daniel Prędkopowicz

Dyrektor
Biuro Zarządzania Projektami

Anna Szkiruć-Kostrzewa

Główna specjalistka

Wiadomości związane z tym obszarem

Ogłoszenia

2019-01-02

W związku z omyłką pisarską w treści zapytania ofertowego nr 01/BZP/IZS/2018 pojawiła się nieścisłość w treści kryterium oceny ofert. W treści pkt. VI zapytania, badania podlegające ocenie powinny zostać zrealizowane tak, jak wskazano w tabelach z punktacją tj. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli pomiędzy grudniem 2017 r., a grudniem 2018.

W tabeli z listą kryteriów punktowanych, w kryterium nr 2 i 3 omyłkowo wskazano na grudzień 2015 r. jako początek rozpatrywanego okresu.