Zaproszenie do składania ofert na usługę wykonania badania sprawozdania finansowego Fundacji „Fundusz Współpracy” za 2023 i 2024 rok (01/BFA/FFW/2024)

Ważne do: 2024-02-15
Dodano: 2024-01-31

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania badania sprawozdania finansowego Fundacji „Fundusz Współpracy” (zwana dalej Fundacją lub FFW) za 2023 i 2024 rok. Sprawozdanie Finansowe Fundacja sporządza zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku.

 

Źródło finansowania:
Koszt wykonania badania pokryty zostanie ze środków własnych Fundacji (wg rozdzielnika).

 

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Warszawa, ul. Chłodna 52 (siedziba firmy Grand Thornton Frąckowiak Prosta Spółka Akcyjna, świadczącej na rzecz Fundacji Fundusz Współpracy usługi z zakresu obsługi księgowej) lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Wykonawca przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego:

  • za rok 2023 w terminie od 15.04.2024 do 17.05.2024 i do 17.05.2024 roku przedstawi FFW sprawozdanie z badania biegłego rewidenta,
  • za rok 2024 w terminie od 14.04.2025 do 16.05.2025 i do 16.05.2025 roku przedstawi FFW sprawozdanie z badania biegłego rewidenta.

 

Osoba z FFW uprawniona do kontaktu:
Pan Marek Żyła – Dyrektor Biura Finansowo-Administracyjnego, tel.602-617-888, adres e-mail: mzyla(at)cofund.org.pl

 

Ofertę należy przekazać w terminie do: 15.02.2024 roku, godz. 12:00.

Ofertę można:

  • przesłać pocztą/przesyłką kurierską na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji,
  • przesłać e-mailem na adres: mzyla(at)cofund.org.pl – decyduje data i godzina wpływu do skrzynki odbiorczej na adres j.w.,
  • dostarczyć osobiście do kancelarii Fundacji Fundusz Współpracy, przy ul. Górnośląskiej 4a - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

 

Załączniki:

  1. Załącznik 1 - zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 2 - formularz ofertowy