Świadczenie ogólnego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim - ZAPYTANIE OFERTOWE 09/2/DWES/OST/FFW/2019

Ważne do: 2019-09-01
Dodano: 2019-08-20

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

I. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Świadczenie ogólnego doradztwa (przez kluczowego doradcę ogólnego) indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3” umowa nr RPMA.09.03.00-14-b025/18-00 w zakresie m. in.
a) zakładanie PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
b) zakładanie PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
c) rejestrowanie działalności PES,
d) zewnętrzne finansowanie PS i PES,
e) prowadzenie działalności statutowej PES,
f) ekonomizowanie NGO (podjęcie odpłatnej działalności pożytku publicznego, działalności gospodarczej),
g) wsparcie przekształcania przedsiębiorstwa w PS,
h) wypracowanie indywidualnej ścieżki wsparcia dopasowanej do potrzeb klienta,
i) monitorowanie sytuacji, wspierania w budowie planu rozwoju, organizowania wsparcia w sytuacjach kryzysowych,
k) pomoc w zidentyfikowaniu bieżących potrzeb oraz koordynacja ścieżki wsparcia.

Kluczowy doradca ogólny zobowiązany jest do współpracy stale w trakcie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej. Współpraca ta polega co najmniej na wymianie informacji z tymi instytucjami na temat wsparcia udzielonego klientowi. Zobowiązany jest też do nawiązania współpracy
z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i innymi podmiotami, które zostaną uznane za kluczowe
w ramach wsparcia.
2) Celem zapytania ofertowego jest wybór Wykonawcy, w oparciu o oferty Oferentów, który będzie świadczyć usługi doradztwa ogólnego zgodnie z zapisami „Standardów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”, stanowiącymi załącznik nr 2.
3) Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne materiały i sprzęt do świadczenia usługi, w tym komputer z dostępem do Internetu oraz legalnym oprogramowaniem niezbędnym do prowadzenia zajęć.
4) Liczba godzin ogólnego doradztwa do zrealizowania w ramach projektu: max. 200 godzin. Zamawiający zastrzega, że w zależności od faktycznego zapotrzebowana, ostateczna liczba godzin może być mniejsza od wskazanej powyżej. Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do regularnych spotkań z zespołem projektu. Czas spotkań z zespołem projektu nie wchodzi
w zakres godzin przeznaczonych na doradztwo.
5) Do udziału w postępowaniu zamawiający dopuszcza osoby fizyczne (samodzielnie i osobiście realizujące przedmiot zamówienia) oraz podmioty zatrudniające specjalistów – wskazując konkretne osoby do przeprowadzenia danego zakresu specjalistycznego doradztwa. Nie dopuszcza się składania zamówienia przez konsorcja.
6) Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze świadczeniem usługi (np. noclegi, dojazdy, wyżywienie). Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem wykonywanej usługi doradczej ponosi Wykonawca
7) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania. Na podstawie umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować zamówienie zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą.

II. Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):
Zamówienie może być udzielone wyłącznie Wykonawcy spełniającemu poniższe warunki (tj. dysponującemu osobami spełniającymi poniższe warunki):
1. Wykształcenie wyższe,
2. Posiadane minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe we wsparciu tworzenia PS lub PES,
3. Przeprowadzone w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 300 godzin doradztwa, w zakresie którego składana jest oferta i którego odbiorcą były osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz przedstawiciele PES,
4. Minimum 3 referencje, z ostatnich 3 lat, dotyczące realizowanego przez Wykonawcę doradztwa ze wskazanej tematyki.

III. Kod/y i nazwa CPV:
79411100-9 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej

IV. Źródło finansowania:
Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020.

V. Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Miejsce

Subregion ostrołęcki tj. powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski
Doradztwo świadczone będzie w miejscu wystąpienia zapotrzebowania na świadczenie doradztwa, tzn. w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej i/lub w miejscu dogodnym dla klienta (np. siedziba przedsiębiorstwa społecznego), lub w innym, wskazanym przez Zamawiającego, miejscu.
Doradztwo świadczone będzie przede wszystkim bezpośrednio, jedynie wyjątkowo w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym ustaleniu z kierownikiem OWES możliwe jest świadczenie doradztwa pośrednio (np. mail).
Termin
Doradztwo świadczone będzie od dnia podpisania umowy do 30.04.2022 r. Terminy realizacji doradztwa będą ustalane w trybie roboczym z wybranym Wykonawcą. Doradztwo będzie realizowane na bieżąco zgodnie z potrzebami klientów OWES. Wsparcie doradcze musi zostać udzielone w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na taka usługę ze strony klienta.

VI. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferta Oferenta powinna zawierać wyłącznie cenę za przeprowadzenie 1 godziny zegarowej doradztwa.
Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.
Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.


VII. Dokumenty wymagane od Oferenta:
• Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1
• Referencje
• Życiorys

VIII. Osoba z FFW uprawniona do kontaktu:

Pani Justyna Jakubiak, tel. 22 450 98 88, adres e-mail: mowes[at]mowes.org.pl

IX. Ofertę należy przekazać w terminie do:

1 września 2019 r. do godz. 23:59.

X. Ofertę można:

a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”,
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

b. przesłać e-mailem na adres: jjakubiak[at]cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.

c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

XI. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego, określonej w umowie.

XII. Inne postanowienia

a. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.). Szacowana wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotówkach kwoty 50.000,00 zł netto.
b. Termin związania ofertą: 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z realizacji Zamówienia będącego przedmiotem zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru Wykonawcy i nie podpisania wiążącej umowy.
d. Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Wykonawcą, którego oferta została wybrana.
e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian e treści niniejszego zapytania i jego załączników.
f. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się (telefonicznie, mailowo, osobiście) – w celu zapewnienia porównywalności ofert z Oferentami, których oferty będą wymagały uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania treści. W przypadku, gdy Oferent nie dokona uzupełnienia, wyjaśnienia bądź doprecyzowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie ze zdaniem poprzednim, jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.
g. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy Wykonawca nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, którego oferta była następna w kolejności
h. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

XIII. Obowiązki Administratora Danych związane z ochroną danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Fundacja „Fundusz Współpracy”, (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: cofund@cofund.org.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod  adresem mailowym: iodo@rt-net.pl
3. Dane osobowe o których mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia publicznego.
5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które Oferent wyraża zgodę.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości złożenia oferty.
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

XIV. Załączniki
Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 - „Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej”
Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy