Zaproszenie do składania ofert na usługi specjalistyczne w zakresie reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w subregionie ostrołęckim

Ważne do: 2019-06-19
Dodano: 2019-06-12

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług specjalistycznych w zakresie reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi skierowane będą do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES). Zakres świadczonych usług będzie obejmował:
- Udział w procesie rekrutacji kandydatów do uczestnictwa w projekcie
- Bieżące wsparcie uczestników
- Współpracę z instytucjami

nr 04/DWES/OST/FFW/2019

Kod/y i nazwa CPV: CPV: 85312320-8- usługi doradztwa

Źródło finansowania:
Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Województwo mazowieckie - subregion ostrołęcki, powiaty: ostrołęcki, m. Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, makowski, wyszkowski.
Zamówienie realizowane będzie w okresie od 25.06.2019 r. do 30.04.2022 r.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Justyna Jakubiak, tel. 22 450 98 88, adres e-mail: jjakubiak(at)cofund.org.pl

Oferty należy przekazać w terminie do: 19 czerwca 2019r do godz. 23:59

Załączniki:
Zapytanie ofertowe (pdf)
Załącznik nr 1 Wzór oferty (doc)
Załącznik nr 2 Standardy OWES (pdf)
Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy (pdf)