Zaproszenie do składania ofert na kluczowe doradztwo biznesowe (14/BZP/DWES/FFW/2022)

Ważne do: 2022-06-09
Dodano: 2022-06-02

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

    1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji kluczowego doradcy biznesowego w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 4”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
    2. Kluczowe doradztwo biznesowe skierowane będzie do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), a w szczególności do osób prawnych oraz grup inicjatywnych osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych:
 1. założeniem podmiotu ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, 
 2. PES/PS tworzących nowe miejsca pracy.

 

Źródło finansowania: Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie ciechanowskim – IWES 4”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

 

Osoba uprawniona do kontaktuPani Agata Cybulska, tel. 533 902 640, adres e-mail: mowes(at)mowes.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 9 czerwca 2022 do godziny 23:59

Załączniki:

    1. Zapytanie ofertowe (PDF)
    2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
    3. Standardy OWES
    4. Istotne warunki umowy