Zaproszenie do składania ofert na doradztwo specjalistyczne z zakresu usług społecznych

Ważne do: 2023-09-19
Dodano: 2023-09-11

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: 

1. Świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego (zwane dalej: doradztwem lub usługą/usługami) dla uczestników Projektu „Poznajemy Ekonomie Społeczną z mOWES” w zakresie usług społecznych, tj. m. in.:

  • standardy realizacji wybranych usług społecznych,
  • rozpoczynanie działalności w zakresie świadczenia usług społecznych,
  • przygotowanie oferty realizacji usług społecznych,
  • zarządzanie, monitoring i ewaluacja realizacji usług społecznych.

2. Specjalistyczne doradztwo skierowane będzie do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), m. in. do:
a) osób fizycznych/osób prawnych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwo społeczne zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, PES/PS tworzących nowe miejsce pracy,
b) istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w subregionach: radomski, ostrołęckim i ciechanowskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku pt. „Zapytanie ofertowe”.

Źródło finansowania: 
Projekt „Poznaj Ekonomię Społeczną z mOWES” Zadanie dofinansowane ze Środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pan/i Agata Cybulska, tel:  533 902 640, adres e-mail: acybulska@cofund.org.pl 

Ofertę należy przekazać w terminie do: 19.09.2023 do godz. 15:00

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe (PDF)
2. Wzór Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 1 (DOC)
3. Standardy OWES – Załącznik nr 2 (DOC)
4. Istotne Warunki Umowy – Załącznik nr 3 (PDF)