Zaproszenie do składania ofert na doradztwo ogólne w subregionie radomskim (16/BZP/DWES/FFW/2022)

Ważne do: 2022-07-04
Dodano: 2022-06-23

16/BZP/DWES/FFW/2022

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie ogólnego doradztwa (przez kluczowego doradcę ogólnego) indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 4” w zakresie m. in.

a) zakładania PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),

b) zakładania PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),

c) rejestrowania działalności PES,

d) zewnętrznego finansowania PS i PES,

e) prowadzenia działalności statutowej PES,

f) ekonomizowania NGO (podjęcie odpłatnej działalności pożytku publicznego, działalności gospodarczej),

g) wsparcia przekształcania przedsiębiorstwa w PS,

h) wypracowania indywidualnej ścieżki wsparcia dopasowanej do potrzeb klienta,

i) monitorowania sytuacji, wspierania w budowie planu rozwoju, organizowania wsparcia w sytuacjach kryzysowych,

k) pomocy w zidentyfikowaniu bieżących potrzeb oraz koordynacji ścieżki wsparcia,

l) sieciowania PES.

pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego)

wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,

m) pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES np. w ramach

Funduszu Pracy lub PFRON,

n) pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych,

o) planowanie finansowe,

p) pozyskiwanie środków finansowych na szkolenia pracowników PES/PS w ramach

Krajowego Funduszu Szkoleniowego,

Kluczowy doradca ogólny zobowiązany jest do współpracy stale w trakcie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej. Współpraca ta polega co najmniej na wymianie informacji z tymi instytucjami na temat wsparcia udzielonego klientowi. Zobowiązany jest też do nawiązania współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i innymi podmiotami, które zostaną uznane za kluczowe w ramach wsparcia.

 

Źródło finansowania: 

Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie radomskim – IWES 4”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

Osoba uprawniona do kontaktu

Pani Agata Cybulska tel. 533 902 640, adres e-mail: mowes(at)mowes.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 4 lipca 2022 roku do godz. 15:00

Załączniki:

    1. Zapytanie ofertowe (PDF)
    2. Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
    3. Istotne warunki umowy