Fundacja poszukuje wykonawcy badania w subregionie radomskim

Ważne do: 2019-12-10
Dodano: 2019-12-06

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

        I.            Opis przedmiotu zamówienia:
1)       Przygotowanie oraz zrealizowanie badania w 8 powiatach subregionu radomskiego, którego celem jest:
a.        omówienie istotnych potrzeb oraz problemów społecznych występujących na danym terytorium (w tym wątków wskazanych w Tabeli 1),
b.       zidentyfikowanie możliwości tworzenia nowych i rozwijania istniejących PES,
c.        opis i próba wyjaśnienia natury najważniejszych potrzeb i problemów społecznych występujących w powiatach subregionu.
2)       Wykonawca powinien zaproponować dodatkowe pytania badawcze lub rozwinięcie przedstawionych pytań  z Załącznika 2 (odnoszących się szczegółowo do wybranych zagadnień zidentyfikowanych w dotychczasowej działalności mOWES jako istotne w danym powiecie) oraz w Załącznika 3 ( dotyczących przekrojowych zagadnień, istotnych we wszystkich powiatach subregionu ) o ewentualne inne wątki, które pojawią się podczas przygotowania do realizacji badania oraz w jego trakcie.
3)       Obowiązkowo co najmniej jedno  spotkanie z Zamawiającym  w celu konsultacji koncepcji badania. Zamawiający ma prawo wnieść swoje uwagi, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.
4)       W każdym powiecie powinni zostać przeprowadzone przynajmniej cztery indywidualne wywiady pogłębione i jeden wywiad grupowy, lub dwa wywiady grupowe. Decyzja powinna wynikać z możliwości uzyskania danych pozwalających na udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze i być uzgodniona z Zamawiającym.
5)       W wybranych przypadkach, jeśli będzie to uzasadnione względami metodologicznymi, dopuszczalne jest zamienienie wywiadów indywidualnych, wywiadami telefonicznymi. Decyzję Wykonawca powinien podejmować w uzgodnieniu z Zamawiającym.
6)       Przeprowadzenie analizy danych zastanych:
a)       Dla poszczególnych przypadków należy przeanalizować i wskazać podstawy prawne działania istotnych dla opisywanych zjawisk podmiotów np. uchwały rad gmin lub zapisy w rocznych/wieloletnich programach współpracy z organizacjami pozarządowymi, porozumienia, zarządzenia wójtów lub burmistrzów .
b)        Dla wszystkich przypadków  należy przeprowadzić kwerendę wykorzystania przez wszystkie samorządy (szczebla gminnego i powiatowego) klauzul społecznych lub innych form społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, a także zweryfikować umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznych rocznego/wieloletniego  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019.

7)       Opracowanie raportu podsumowującego przeprowadzone badanie. Raport powinien zawierać:
a)       krótkie podsumowanie zebranych informacji i wniosków.
b)       część ogólną, omawiającą przekrojowo (w skali subregionu) wyzwania dla sektora ekonomii społecznej.
c)       część metodologiczną, obejmującą przebieg i zakres realizacji badania, opis wykorzystanych narzędzi oraz zalecenia dla przyszłych badań prowadzonych na terenie subregionu odnoszących się do zagadnień ekonomii społecznej i polityki rozwoju.
d)        części szczegółowe, obejmujące ustalenia i wnioski dla poszczególnych powiatów w zakresie wątków tematycznych wskazanych w pytaniach badawczych odnoszących się dla każdego z powiatów.
e)       części szczegółowe, obejmujące ustalenia i wnioski dla tematów horyzontalnych, wskazanych w pytaniach badawczych.
f)        aneks obejmujący zidentyfikowane przypadki/środowiska/pomysły na realizację nowych przedsięwzięć z zakresu tworzenia nowych lub rozwijania istniejących PES.

Uwagi dotyczące raportu z badania:

7.1.              Raport powinien zostać dostarczony w formacie MS Word na adres poczty elektronicznej, który zostanie wskazany w umowie, oraz w formie drukowanej opatrzonej podpisem Wykonawcy na adres siedziby Zamawiającego.
7.2.              Do raportu powinny zostać dołączone notatki zawierające datę, miejsce oraz czas przeprowadzenia badania w poszczególnym powiecie lub badania dotyczącego wszystkich powiatów
7.3.              Forma i redakcja raportu powinny umożliwiać wyłącznie części szczegółowych, dotyczących poszczególnych powiatów, jako osobnych mini raportów/publikacji/materiałów roboczych dla partnerstw lokalnych.
      II.            Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji całości zamówienia: do 31 grudnia 2019 r.

    III.            Ofertę należy przekazać w terminie do:  

10.12.2019 do godz. 23:59

    IV.            Ofertę można:

a.        przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

b.       przesłać e-mailem na adres: mowes(at)mowes.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.

c.        dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

      V.            Inne postanowienia

a.        Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi zobowiązania Fundacji Fundusz Współpracy do zawarcia umowy.

b.       Termin związania ofertą: 30 dni od zakończenia terminu składania ofert.

c.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny w każdym czasie, również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert, a także zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru.

d.       Zamawiający może prowadzić negocjacje cenowe z Oferentem, którego oferta została wybrana.

e.       Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.

f.         Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.

g.        Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w przypadku zmiany wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie, gdy jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego projektu, a w szczególności w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie projektu; gdy jest to konieczne dla prawidłowego wykonania projektu przez Zamawiającego, a w szczególności gdy zmiana umowy ma zapobiec narażeniu istotnego interesu Zamawiającego lub jest korzystna dla Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie terminu wykonania umowy, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych od Stron, wykonanie umowy napotyka istotne przeszkody. W przypadku konieczności dokonania zmian w umowie Strony zawrą stosowny Aneks. W przypadku odmowy przez Wykonawcę zawarcia Aneksu Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym składając Wykonawcy pisemne oświadczenie.

    VI.            Obowiązki Administratora Danych związane z ochroną danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych zawartych w ofercie jest Fundacja „Fundusz Współpracy”, (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: cofund@cofund.org.pl

2.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod          adresem mailowym: iodo@rt-net.pl

3.       Dane osobowe o których mowa w ust. 1 są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

4.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia publicznego.

5.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6.       Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7.       Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8.       Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Urzędu Zamówień Publicznych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego.

9.       Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które Oferent wyraża zgodę.

10.    Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11.    Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.    Podanie danych osobowych jest wymogiem do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

13.    Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.