FFW poszukuje EKSPERTA /TKI DS. REGULACJI PRAWNYCH

Ważne do: 2018-11-30
Dodano: 2018-11-02

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: EKSPERTA/EKSPERTKI DS. REGULACJI PRAWNYCH

nr referencyjny BZP/IZS/1/2018 (miejsce pracy Warszawa, umowa o pracę na czas określony, pełen etat)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu realizującego projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS. Umowa o dofinansowanie projektu POWR.02.05.00-00-0210/18-00.

Celem projektu jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych poprzez opracowanie innowacyjnej koncepcji modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego  z innymi instytucjami  i podmiotami świadczącymi usługi społeczne (KMW).

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego prawniczego – uprawnienia radcy prawnego min. 3 lata
• dużych umiejętności organizacyjnych
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
• dobrej znajomości obsługi komputera
• samodzielności i inicjatywy
• umiejętności pracy pod presją czasu
• dyspozycyjności
• znajomości problematyki z zakresu ekonomii społecznej,
• znajomości specyfiki JST
• doświadczenia we współpracy z PES,


Do zakresu obowiązków  należeć będzie m.in.:
- analiza przepisów prawnych krajów UE i przygotowanie raportu cząstkowego z przeprowadzonej analizy,
- ocena skutków regulacji prawnych w zakresie standardów usług,
- uczestnictwo w konsultacjach społecznych z przedstawicielami sektora ES oraz ekspertami i praktykami organizującymi, tworzącymi i prowadzącymi podmioty sektora ES, 
- uczestnictwo nad opracowaniem standardów usług,
- współudział w opracowaniu materiałów merytorycznych do szkoleń,
- współudział w badaniach,
- monitoring wdrażania 3 częściowego modelu w czasie pilotażu,
- analiza wyników testów, badań pilotażowych nad podmiotami zatrudnienia socjalnego,
- współudział w opracowaniu ostatecznej wersji 3 częściowego modelu KMW – rekomendacje zmian prawnych,
- współuczestniczenie w działaniach edukacyjno-szkoleniowych
- podstawowe czynności zw. z pracą prawnika

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym do dnia 30.11.2018 r. włącznie,  na adres mailowy: ikowalska@cofund.org.pl lub złożenie dokumentów w kancelarii FFW ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa do godz. 16:00.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.  Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.  W dokumentach, o których mowa powyżej (list motywacyjny oraz CV) prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Fundusz Współpracy” zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”


.