FFW poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: ANIMATOR/ka

Ważne do: 2018-10-12
Dodano: 2018-09-24

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: ANIMATORA/ka

nr referencyjny BZP/DPE/1/2018

miejsce pracy: cała Polska

rodzaj umowy: umowa na czas określony

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu realizującego projekt „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” wdrażanego w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie organizacji realizujących projekty finansowane z EFS w poszerzeniu tych projektów o komponent ponadnarodowy pozwalający na udoskonalenie istniejących mechanizmów oraz stworzenie nowych rozwiązań problemów z obszarów aktywizacji zawodowej, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych. Wsparcie animatora ma przyczynić się do zachęcenia i przygotowania projektodawców do złożenia aplikacji o grant na realizację komponentu międzynarodowego.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,
• doświadczenia w realizacji projektów (mile widziane doświadczenie w realizacji projektów ponadnarodowych),
• dużych umiejętności organizacyjnych,
• rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• samodzielności i inicjatywy,
• umiejętności pracy pod presją czasu,
• mobilności i dyspozycyjności,
• prawa jazdy kat. B,
• znajomość jęz. angielskiego mile widziana.

Do zakresu obowiązków animatora należeć w szczególnie:
- wyszukanie i nawiązanie kontaktu z zainteresowanymi podmiotami (tj. potencjalnymi grantobiorcami) oraz informowanie o kolejnych działaniach podejmowanych w projekcie;
- prowadzenie spotkań i warsztatów animacyjnych z potencjalnymi grantobiorcami;
- wzmacnianie motywacji do udziału w konkursie grantowym, m.in. poprzez zaproszenia na regionalne spotkania animacyjne i warsztaty animacyjne oraz poprzez indywidualną pracę z grantobiorcami
- wsparcie zainteresowanego podmiotu w definiowaniu obszaru do realizacji w partnerstwie ponadnarodowym;
- analiza potrzeb konkretnego podmiotu zainteresowanego udziałem w projekcie w zakresie prawidłowego przygotowania aplikacji w konkursie;
- pomoc potencjalnemu grantobiorcy w analizie jego działań projektowych w ramach EFS, w tym w zdefiniowaniu problemu/potrzeby w perspektywie komponentu ponadnarodowego;
- rekrutacja na spotkania regionalne i warsztaty;
- przygotowanie merytoryczne spotkań i warsztatów animacyjnych;
- uczestnictwo w przygotowaniu dokumentów projektowych;
- organizacja sieciowania grantobiorców.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym do dnia 12.10.2018 r. (TERMIN PRZEDŁUŻONY) włącznie, na adres mailowy: aluck@cofund.org.pl, lub złożenie dokumentów w kancelarii FFW ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa, do godz. 16:00.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy. W dokumentach, o których mowa powyżej (list motywacyjny oraz CV), prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację „Fundusz Współpracy” danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”