FFW poszukuje SPECJALISTY /TKI DS. KIS I CIS

Ważne do: 2018-11-30
Dodano: 2018-11-02

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: SPECJALISY/SPECJALISTKI DS. KIS I CIS

nr referencyjny  BZP/IZS/2/2018 (miejsce pracy Warszawa, umowa o pracę na czas określony, pełen etat)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu realizującego projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS. Umowa o dofinansowanie projektu POWR.02.05.00-00-0210/18-00.

Celem projektu jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych poprzez opracowanie innowacyjnej koncepcji modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego  z innymi instytucjami  i podmiotami świadczącymi usługi społeczne (KMW).   

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego  w zakresie socjologii, zarządzania lub ekonomii
• znajomości problematyki z zakresu ekonomii społecznej,
• doświadczenia we współpracy z PES w tym znajomość problematyki i specyfiki KIS i CIS
• znajomość specyfiki JST
• dużych umiejętności organizacyjnych
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
• dobrej znajomości obsługi komputera
• samodzielności i inicjatywy
• umiejętności pracy pod presją czasu
• dyspozycyjności

Do zakresu obowiązków  należeć będzie m.in.:
• przygotowanie zakresu minimalnego zasobu organizacyjno-technicznego, którym musi dysponować podmiot zatrudnienia socjalnego, aby być wykonawcą określonych rodzajów usług społecznych,
• uczestnictwo w pracach analitycznych,
• współudział w działaniach rekrutacyjnych uczestników do projektu m.in. poprzez współpracę z KIS i CIS
• uczestnictwo w nadzorze nad pilotażem podmiotów zatrudnienia socjalnego,
• uczestnictwo w działaniach promocyjno-szkoleniowych

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym do dnia 30.11.2018 r. włącznie,  na adres mailowy: ikowalska@cofund.org.pl lub złożenie dokumentów w kancelarii FFW ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa do godz. 16:00.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.  Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.  W dokumentach, o których mowa powyżej (list motywacyjny oraz CV) prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Fundusz Współpracy” zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”