FFW szuka wykonawcy aplikacji internetowej - GENERATORA

Ważne do: 2019-02-04
Dodano: 2019-01-25

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa programowania i wdrażania oprogramowania, w skład której wchodzi:

  • zaprojektowanie, wdrożenie oraz opieka serwisowa posprzedażowa zintegrowanej podstrony - GENERATORA - strony wewnętrznej projektu, wymagającej rejestracji i logowania użytkownika, zawierającej mechanizm rejestracji, wprowadzania, przesyłania, edycji i oceny wniosków i fiszek (2 typy formularzy) - zgodnie z opisem w załączniku nr 1

Kod/y i nazwa CPV72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Źródło finansowania: Projekt „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. Nr umowy o dofinansowanie POWR.04.03.00-00-0096/17-00.

Miejsce i termin realizacji zamówienia: Warszawa, od podpisania umowy do 30.08.2020, utworzenie platformy nie później niż do końca marca 2019 r.

Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):
Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjał techniczny nabyty poprzez realizację następujących usług:

  • 3 zamówienia o wartości każdej minimum 50 000 PLN brutto, polegające na świadczeniu usługi obejmującej zaprojektowanie i stworzenie systemu bazodanowego, w tym co najmniej jeden system obsługujący minimum 1000 użytkowników (wymagane podanie nazwy systemu, opis systemu, zamawiający, liczba użytkowników oraz co najmniej 1 referencja potwierdzająca);
  • 1 zamówienia obejmującego zaprojektowanie i stworzenie systemów przetwarzających i przechowujących duże wolumeny danych osobowych, w tym dot. numeru PESEL - wymagane podanie nazwy systemu, opis systemu, zamawiający, liczba użytkowników oraz co najmniej 1 referencja potwierdzająca;
  • co najmniej 5 zamówień stron internetowych, w których istotnym elementem zlecenia były innowacyjne elementy UX i estetyka realizacji,
  • co najmniej 5 projektów graficznych stron internetowych, zaprojektowanych przez wykonawcę,


Ogłoszenie umieszczone w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy. 

Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie. 

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Ofertę należy przekazać w terminie do4 lutego 2019 r. godzina: 12:00,

a.    przesłać e-mailem na adres: msamecki@cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy (serwerze odbiorcy). Duże załączniki prosimy przesyłać za pomocą usług typu WeTransfer, lub Dropbox.

b.     dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.