FFW szuka wykonawcy ekspertyzy uwarunkowań prawnych modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego

Ważne do: 2019-05-22
Dodano: 2019-05-15

Wykonanie ekspertyzy uwarunkowań prawnych modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”.

Fundacja Fundusz Współpracy jest partnerem projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”, nr umowy: POWR.02.05.00-00-0210/18, którego celem jest wypracowanie i testowe zastosowanie modelu współpracy Instytucji Zatrudnienia Socjalnego (dalej: IZS) oraz innych podmiotów ekonomii społecznej, instytucji pomocy społecznej oraz instytucji wsparcia rynku pracy. Współpraca ta, ma prowadzić do rozwijania w IZS zdolności do kształcenia kadr, mogących dostarczać na lokalnych rynkach usługi społeczne.

Nr referencyjny: 05/BZP/IZS/2019

Opis przedmiotu zamówienia:
Opracowanie ekspertyzy prawnej dotyczącej uwarunkowań prawnych wdrożenia trzyczęściowego Modelu Współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z podmiotami realizującymi usługi społeczne (wersja testowa- TMW).

PEŁNA TREŚĆ ZAPYTANIA - W ZAŁĄCZNIKU

Ekspertyza uwarunkowań prawnych powinna zawierać w szczególności:

  • wskazanie czy zaproponowane w modelu rozwiązania dot. współpracy IZS, świadczenia usług i przygotowywania kadry do świadczenia usług społecznych są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • opracowanie mapy ryzyk prawnych i chroniących przed nimi zabezpieczeń dla wdrożenia i późniejszego skalowania modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego;
  • sprawdzenie zgodności i przygotowanie rekomendacji zmiany przepisów dotyczących aktów prawnych regulujących sferę usług społecznych w perspektywie horyzontalnej wymienionych w Załączniku 2 oraz innych istotnych dla testowania i wdrożenia modelu aktów prawnych w sytuacji zidentyfikowania barier mogących wpłynąć na skuteczność wdrożenia modelu.

Model TMW w formie dokumentu zostanie udostępniony Wykonawcy/Oferentowi, z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie ekspertyzy najpóźniej w dniu podpisania tej umowy. .

Ekspertyza powinna zostać dostarczone w formacie MS Word (czcionka Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1,5) na adres poczty elektronicznej, który zostanie wskazany w umowie, oraz w formie drukowanej opatrzonej podpisem Wykonawcy na adres siedziby Zamawiającego.

Akceptacja Ekspertyzy przez Zamawiającego zostanie potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym. Zamawiający zastrzega sobie prawo, do zgłaszania uwag merytorycznych względem treści Ekspertyzy, jak również jego formy.

Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją całości Zamówienia bądź którejkolwiek jego części (np. dojazdy, druk). Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.

Źródło finansowania:
Projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”, konkurs nr POWR.02.05.00- IP.03-00-015/17 „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr POWR.02.05.00-00-0210/18-00.

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Warszawa, od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2019.

Osoba z FFW uprawniona do kontaktu:
Pani Izabela Kowalska tel.22 450 9867, adres e-mail: ikowalska(at)cofund.org.pl.

Ofertę należy przekazać w terminie do: 22.05.2019 r. do godz. 23.59

Załączniki
1. Załącznik nr 1 – Wzór oferty
2. Załącznik nr 2 - Wykaz aktów prawnych regulujących sferę usług społecznych w perspektywie horyzontalnej