Fundacja szuka ekspertów z zakresu Funduszy Seed i Venture Capital, w celu przygotowania niezbędnej dokumentacji

Ważne do: 2016-08-24
Dodano: 2016-08-18

Zapytanie ofertowe na usługę doradczą w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do funkcjonowania Funduszu Seed i Venture Capital.

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Opis przedmiotu zamówienia:
Wsparcie doradcze w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do funkcjonowania Funduszu Seed  i Venture Capital tj.
1. Wsparcie przy tworzeniu strategii inwestycyjnej  Funduszu
2. Przygotowanie założeń merytorycznych niezbędnych do opracowania prawnego następujących dokumentów:

 • Umowa NDA
 • Term Sheet
 • Umowa Inwestycyjna

3. Przygotowanie regulaminu pracy komitetu inwestycyjnego
4. Opracowanie wzoru formularza do zgłaszania projektów inwestycyjnych
5. Opracowanie zasad naboru projektów do Funduszu oraz strategii marketingowej dla Funduszu.
6. Uczestnictwo w konsultacjach ww. dokumentów w siedzibie Zamawiającego
(min. 7 spotkań konsultacyjnych).

Zakres usługi może obejmować także inne zadania, które w trakcie wykonywania zlecenia okażą się niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Funduszu.

Wszystkie dokumenty i prace prowadzone będą w języku polskim.
Łączna liczba godzin usługi może ulec zmianie, ale nie więcej niż 25 % łącznego wymiaru.

Miejsce i termin realizacji zamówienia: Warszawa, w tym siedzibie Fundacji –
ul. Górnośląska 4a,

Termin realizacji: do 30 września 2016 r.

Wymagania względem Wykonawcy (kryteria podmiotowe):

1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest podmiotem zarządzającym dla co najmniej jednego Funduszu Seed/VC o łącznych aktywach (wartość zainwestowanych środków) min. 5 mln. PLN w okresie ostatnich 3 lat
2. Wykonawca posiada doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji zbieżnej z zakresem usługi dla co najmniej 1 Funduszu Seed/ VC w okresie ostatnich 3 latach
3. Wykonawca zaangażuje do realizacji usługi 2 ekspertów o odpowiednim doświadczeniu i które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację niniejszej usługi:

 • Ekspert nr 1 – w wymiarze 60 godzin -  posiadający doświadczenie w zarządzaniu Funduszem Seed/VC (min. 3 lata) oraz przeprowadzaniu transakcji inwestycyjnych na rynku Venture Capital tj. min. 5 przeprowadzonych transakcji o wartości min. 100 tys. PLN każda, łącznie co najmniej 2 mln. PLN
 • Ekspert nr 2 – w wymiarze 90 godzin - posiadający doświadczenie w pracy na rzecz Funduszu Seed/VC na stanowisku menedżera inwestycyjnego lub równoważnym, min. 2 lata
 • Obydwaj eksperci powinni wykazać się doświadczeniem w przygotowaniu dokumentacji dla co najmniej 1 Funduszu Seed/ VC (dokumentacja zbieżna z zakresem usługi)
 • Łączny wymiar zaangażowana obu ekspertów wynosi 150 godzin.

Kryteria oceny ofert: 100% cena

Sposób przygotowania oferty:

 • Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane informacje świadczące o spełnieniu przez Wykonawcę wszystkich ujętych wymagań i kryteriów.
 • Oferta cenowa powinna zawierać łączna kwotę netto i brutto za całość usługi tj. 150 godzin doradztwa,  wraz ze wskazaniem stawek godzinowych dla eksperta nr 1  i eksperta nr 2.

Ofertę należy przekazać w terminie do: 24 sierpnia 2016 r. godzina: 12.00

Ofertę można:

 • przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.
 • przesłać e-mailem na adres: msamecki@cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.
 • dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji. z dopiskiem na kopercie lub tytułu wiadomości „Oferta na usługę doradczą dla Funduszu Seed/ VC”.

Szczegółowe zapytanie w załączniku.