Fundacja poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: EKSPERTA / EKSPERTKI DS. REGULACJI PRAWNYCH

Ważne do: 2018-10-05
Dodano: 2018-09-19

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: EKSPERTA / EKSPERTKI DS. REGULACJI PRAWNYCH

nr referencyjny  BZP/IZS/1/2018; miejsce pracy Warszawa, umowa na czas określony

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu realizującego projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS. Umowa o dofinansowanie projektu POWR.02.05.00-00-0210/18-00.

Celem projektu jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych poprzez opracowanie innowacyjnej koncepcji modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego  z innymi instytucjami  i podmiotami świadczącymi usługi społeczne (KMW).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego prawniczego – uprawnienia radcy prawnego min. 3 lata
 • dużych umiejętności organizacyjnych
 • umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
 • dobrej znajomości obsługi komputera
 • samodzielności i inicjatywy
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjności
 • znajomości problematyki z zakresu ekonomii społecznej,
 • znajomości specyfiki JST
 • doświadczenia we współpracy z PES,


Do zakresu obowiązków  należeć będzie m.in.:

 • analiza przepisów prawnych krajów UE i przygotowanie raportu cząstkowego z przeprowadzonej analizy,
 • ocena skutków regulacji prawnych w zakresie standardów usług,
 • uczestnictwo w konsultacjach społecznych z przedstawicielami sektora ES oraz ekspertami i praktykami organizującymi, tworzącymi i prowadzącymi podmioty sektora ES, 
 • uczestnictwo nad opracowaniem standardów usług,
 • współudział w opracowaniu materiałów merytorycznych do szkoleń,
 • współudział w badaniach,
 • monitoring wdrażania 3 częściowego modelu w czasie pilotażu,
 • analiza wyników testów, badań pilotażowych nad podmiotami zatrudnienia socjalnego,
 • współudział w opracowaniu ostatecznej wersji 3 częściowego modelu KMW – rekomendacje zmian prawnych,
 • współuczestniczenie w działaniach edukacyjno-szkoleniowych
 • podstawowe czynności zw. z pracą prawnika

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym (termin zgłoszeń przedłużony) do dnia 5.10.2018 r. włącznie,  na adres mailowy: ikowalska@cofund.org.pl lub złożenie dokumentów w kancelarii FFW ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa do godz. 16:00.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.  Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.  W dokumentach, o których mowa powyżej (list motywacyjny oraz CV) prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Fundusz Współpracy” zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”