Fundacja poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: SPECJALISTY / SPECJALISTKI DS. KIS I CIS

Ważne do: 2018-10-05
Dodano: 2018-09-19

Fundacja Fundusz Współpracy poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: SPECJALISTY/SPECJALISTKI DS. KIS I CIS

nr referencyjny BZP/IZS/2/2018; miejsce pracy Warszawa, umowa na czas określony. 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie członkiem zespołu realizującego projekt „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego” realizowanego w ramach Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS. Umowa o dofinansowanie projektu POWR.02.05.00-00-0210/18-00.

Celem projektu jest rozwój społecznych usług użyteczności publicznej, zwłaszcza usług środowiskowych realizowanych przez podmioty sektora ekonomii społecznej, łączących aktywizację zawodową z budowaniem spójnego systemu usług społecznych poprzez opracowanie innowacyjnej koncepcji modelu współpracy podmiotów zatrudnienia socjalnego  z innymi instytucjami  i podmiotami świadczącymi usługi społeczne (KMW).   

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w zakresie socjologii, zarządzania lub ekonomii
 • znajomości problematyki z zakresu ekonomii społecznej,
 • doświadczenia we współpracy z PES w tym znajomość problematyki i specyfiki KIS i CIS
 • znajomość specyfiki JST
 • dużych umiejętności organizacyjnych
 • umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych
 • dobrej znajomości obsługi komputera
 • samodzielności i inicjatywy
 • umiejętności pracy pod presją czasu
 • dyspozycyjności

Do zakresu obowiązków  należeć będzie m.in.:

 • przygotowanie zakresu minimalnego zasobu organizacyjno-technicznego, którym musi dysponować podmiot zatrudnienia socjalnego, aby być wykonawcą określonych rodzajów usług społecznych,
 • uczestnictwo w pracach analitycznych,
 • współudział w działaniach rekrutacyjnych uczestników do projektu m.in. poprzez współpracę z KIS i CIS
 • uczestnictwo w nadzorze nad pilotażem podmiotów zatrudnienia socjalnego,
 • uczestnictwo w działaniach promocyjno-szkoleniowych

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV wraz z zaznaczonym numerem referencyjnym do dnia (termin zgłoszeń przedłużony) do dnia 5.10.2018 r. włącznie, na adres mailowy: ikowalska@cofund.org.pl lub złożenie dokumentów w kancelarii FFW ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa do godz. 16:00.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.  Nadsyłanych dokumentów nie zwracamy.  W dokumentach, o których mowa powyżej (list motywacyjny oraz CV) prosimy zamieścić zgodę na przetwarzanie danych o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację „Fundusz Współpracy” zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”