Fundacja poszukuje kandydata/tki na stanowisko doradcy zawodowego

Ważne do: 2017-06-23
Dodano: 2017-06-14

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” poszukuje kandydata na stanowisko:

Doradcy zawodowego

nr referencyjny: 14/DWES/RAD/FFW/2017

miejsce pracy: subregion radomski, tj. powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, przysuski, lipski, szydłowiecki, zwoleński, miasto Radom.

forma współpracy: umowa cywilnoprawna

Zakres obowiązków doradcy zawodowego:
• przygotowanie ankiet z zakresu przedsiębiorczości dla kandydatów,
• ocena ankiet,
• przeprowadzanie rozmów indywidualnych oceniających motywację potencjalnych uczestników projektu do założenia bądź zatrudnienia w przedsiębiorstwach społecznych na bazie przygotowanego scenariusza rozmowy (zaakceptowanego przez zamawiającego) oraz sporządzenie notatki z rozmowy dla każdego uczestnika,
• sporządzanie rekomendacji do uczestnictwa w projekcie, zawierającej ewentualne deficyty do wyrównania,
• udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego w zakresie doradztwa zawodowego/personalnego lub kwalifikacji umożliwiających przeprowadzenie doradztwa zawodowego potwierdzonych certyfikatem/zaświadczeniem
• min. 150h przeprowadzonych zajęć doradztwa zawodowego dla grupy docelowej projektu (klienci OPS, osoby bezrobotne, niepełnosprawne),
• znajomości problematyki aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ekonomii społecznej,
• sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
• mobilność i znajomość topografii Mazowsza (spotkania w różnych miejscowościach subregionu radomskiego)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie listu motywacyjnego, referencji oraz CV z wyszczególnieniem liczby godzin przeprowadzonych zajęć, liczby przeszkolonych osób, grup docelowych oraz propozycję stawki godzinowej do dnia 23 czerwca 2017 r. włącznie, na adres mailowy: mowes@mowes.pl. W tytule maila proszę podać numer referencyjny.


Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych umieszczonych w CV dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883 z dnia 21 sierpnia 1997).