Fundacja poszukuje kluczowego doradcy księgowo-kadrowo-podatkowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (08/BZP/RAD/FFW/2021)

Ważne do: 2021-07-15
Dodano: 2021-07-08

Opis przedmiotu zamówienia:
 

  1. Świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego (zwane dalej: doradztwem lub usługą/usługami) dla uczestników Projektu „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” w zakresie księgowo-kadrowo-podatkowym, tj. m. in.:
  1. rachunkowość Podmiotów Ekonomii Społecznej/ Przedsiębiorstw Społecznych (PES/PS), zobowiązania finansowe – w tym publiczno-prawne związane z prowadzoną działalnością, księgowość, kadry, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.
  2. zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES
    i rozwiązywanie konfliktów.
  1. Specjalistyczne doradztwo skierowane będzie do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), m. in. do:
  1. osób fizycznych/osób prawnych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwo społeczne zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, PES/PS tworzących nowe miejsce pracy,
  2. istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Maksymalna szacowana liczba godzin świadczenia usługi: 45.

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Województwo mazowieckie - subregion radomski, powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom.
Zamówienie realizowane będzie w terminie do 31.12.2021 r.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Justyna Jakubiak, tel. 663 831 435, adres e-mail: mowes@mowes.pl


Oferty cenowe brutto za przeprowadzenie 1h należy przekazać w terminie do: 15 lipca 2021 r. do godz. 16:00.