Fundacja poszukuje kluczowego doradcy prawnego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (09/BZP/RAD/FFW/2021)

Ważne do: 2021-07-15
Dodano: 2021-07-08

Opis przedmiotu zamówienia:
1)         Świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego (zwane dalej: doradztwem lub usługą/usługami) dla uczestników Projektu „Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” w okresie do 31.12.2021 r. w zakresie prawnym m. in.:

a)         prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,

b)         prawne aspekty działania w sferze ES,

c)         podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES, obowiązki pracodawcy względem pracownika,

d)         wykonywanie czynności administracyjnych i sądowych związanych z tworzeniem oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstw społecznych (m.in. pomoc w przygotowywaniu aktów założycielskich, pomoc w zgłaszaniu podmiotów do Krajowego Rejestru Sądowego oraz wprowadzanych w rejestrze zmian),

e)         udzielanie opinii prawnych i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,

f)         ochrona danych osobowych,

g)         doradztwo w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych (przeprowadzenie minimum 10 godzin doradztwa rocznie [2020-2022 r.] w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych).

 

2)         Specjalistyczne doradztwo skierowane będzie m. in. do:

a)         osób fizycznych/osób prawnych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwo społeczne zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, PES/PS tworzących nowe miejsce pracy,

b)         istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Łączna liczba godzin specjalistycznego doradztwa do zrealizowania w ramach projektu obejmuje maksymalnie 45 godz.

Miejsce i termin realizacji zamówienia:
Województwo mazowieckie - subregion radomski, powiaty: radomski, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom.
Zamówienie realizowane będzie w terminie do 31.12.2021 r.

Osoba uprawniona do kontaktu:
Pani Justyna Jakubiak, tel. 663 831 435, adres e-mail: mowes@mowes.pl


Oferty cenowe brutto za przeprowadzenie 1h należy przekazać w terminie do: 15 lipca 2021 r. do godz. 16:00.