Fundacja szuka os. na stanowisko kierownik OWES / specjalisty(tki) ds. dotacji, wsparcia pomostowego i monitoringu PES/PS (2)

Ważne do: 2019-02-27
Dodano: 2019-02-22

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z prowadzeniem Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej poszukuje kandydata/ki na stanowisko: kierownik OWES / specjalist(k)a ds. dotacji, wsparcia pomostowego i monitoringu PES/PS

nr referencyjny: 01/DWES/OST/FFW/2019
miejsce pracy: Warszawa

forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze pełnego (1) etatu

Zakres obowiązków kierownika/ specjalisty/ki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektem, oraz wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie Programów UE, w tym w szczególności:


1. Praca na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu, tworzenia nowych miejsc pracy oraz przedsiębiorstw społecznych.

2. Czynności związane z pełnieniem funkcji koordynatora projektu/ kierownika OWES wynikające z realizacji działań projektowych oraz zadań wynikających z AKSES (planowanie działań i pracy, koordynacja wykonania zadań, kontrola i monitoring prowadzonych prac, udział w realizacji zadań merytorycznych, sprawozdawczość w ramach projektów).

3. Monitoring rozliczeń finansowych udzielonego wsparcia finansowego w ramach projektu oraz utrzymywania trwałości dofinansowanych miejsc pracy:
• Przygotowanie umów na udzielenie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie /zatrudnienie w PES/PS oraz wsparcia pomostowego,
• Monitorowanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem rzeczowo-finansowym, w tym realizacji wizyt monitoringowych w dofinansowanych PES/PS,
• Kontrola i weryfikacja rozliczeń dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego
• Przygotowywanie dokumentów dotyczących wypłaty transz dla PES/PS,
• Prowadzenie korespondencji z uczestnikami projektu, udzielanie pisemnych odpowiedzi.

4. Monitorowanie finansów projektu, przyjmowanie i opisywanie dokumentacji finansowej zewnętrznej oraz wewnętrznej,

5. Przygotowywanie informacji o działaniach OWES oraz dostępnym w ramach oferty OWES wsparciu doradczym przy tworzeniu nowych organizacji pozarządowych, PES i PS,

6. Przygotowywanie nowych propozycji i projektów w zakresie obszaru działania Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Działu Wsparcia Ekonomii Społecznej, współpraca z w tym zakresie z innymi pracownikami i zespołami Fundacji Fundusz Współpracy oraz partnerami.

7. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych z zadań realizowanych w ramach projektu, tj. wkładu do wniosków o płatność,

8. Udział w bieżących czynnościach związanych z realizacją zadań działu, udział w procedurach wyboru wykonawców,  udział w przygotowaniu umów i innej dokumentacji służącej wykonywaniu zadań działu, udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach  poświęconych realizacji projektów, udział w działaniach związanych archiwizacją dokumentacji projektowej

9. Współpraca z personelem OWES, w szczególności z kierownikiem, kluczowymi doradcami ogólnymi i biznesowymi, animatorem, specjalistami/specjalistkami ds. partnerstw lokalnych oraz rekruterem/rekruterką w terenie oraz wykonawcami usług.

Od kandydata/ki oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,
• doświadczenia w realizacji projektów EFS/ koordynacji projektów EFS
• znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna,
• doświadczenia (min. 2 lata) , w tym min. rok na stanowisku związanym z rozwojem ekonomii społecznej/ realizacji projektów unijnych dofinansowanych z EFS,
• sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,

Oferujemy:
• współpracę w wymiarze pełnego etatu
• elastyczny i zadaniowy tryb pracy,
• możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, referencji oraz ew. kilku zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko.

W mailu proszę zaznaczyć numer referencyjny - 01/DWES/OST/FFW/2019

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 27 lutego 2019 r. do godz. 12:00, na adres mailowy: dpredkopowicz@cofund.org.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie dot. danych osobowych, które stanowi załącznik do tego ogłoszenia.