KONKURS BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK Z NABORU 01.08 – 22.08.2016 R.

Ważne do: 2016-11-18
Dodano: 2016-10-28

Projekt „Sukces we własnej firmie ”

realizowany w ramach Poddziałania VIII.3.1

„Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

 na lata 2014 - 2020

 

KONKURS BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK Z NABORU 01.08 – 22.08.2016 R.

Fundacja „Fundusz Współpracy” ogłasza nabór wniosków  o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (2 komplety) należy składać w dniach od 14 do 18 listopada 2016 r. w biurze projektu „Sukces we własnej firmie”  przy ul. Wólczańskiej 51 pok. nr 15 w godzinach od 9:00 do 15:30.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie złożenia wniosku będzie decydować data wpływu do biura projektu.

Uczestnicy zainteresowani otrzymaniem wsparcia winni złożyć Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości  z następującymi załącznikami:

  1. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego
  2. Oświadczenie potwierdzające nr  PESEL Uczestnika/Uczestniczki.
  3. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki, że zobowiązuje się zarejestrować działalność  gospodarczą w wyznaczonym terminie od dnia zawiadomienia go/jej o przyznaniu jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.
  4. Biznes plan na okres co najmniej 2 lat działalności   przedsiębiorstwa wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości (dwa egzemplarze papierowe  oraz wersja elektroniczna na płycie CD),
  5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat lub  kopie zaświadczeń o wcześniej udzielonej pomocy de minimis,  o ile taka została udzielona

Wnioski wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie.

Oryginały dokumentów muszą być opatrzone datą i czytelnie podpisane przez Wnioskodawcę.

Wszystkie kopie dokumentów, składane przez Uczestników/Uczestniczki powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez:

  • umieszczenie na każdej stronie dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem”  wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Wnioskodawcy lub
  • umieszczenie na pierwszej stronie dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony….” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Wnioskodawcy.

Dołączona do Wniosku płyta CD powinna być opisana w następujący sposób:

  • imię i nazwisko Wnioskodawcy,
  • nr PESEL Wnioskodawcy,
  • tytuł projektu: „Sukces we własnej firmie”

Dwa egzemplarze Wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia) muszą być trwale spięte np. zbindowane.

NIEZŁOŻENIE WNIOSKU W  TERMINIE SKUTKUJE JEGO ODRZUCENIEM.

Wszystkie wzory wymaganych dokumentów  można pobrać ze strony projektu www.swwf.pl w zakładce „dokumenty do  pobrania” folder „Biznesplan”.