KONKURS BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK Z NABORU 19.11.2016 – 10.01.2017 R.

Ważne do: 2017-04-14
Dodano: 2017-03-27

Fundacja „Fundusz Współpracy” ogłasza nabór wniosków  o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej

 

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (2 komplety) należy składać w dniach od 10. do 14. kwietnia 2017 r. w biurze projektu „Sukces we własnej firmie” przy ul. Wólczańskiej 51 pok. nr 15 w godzinach od 9:00 do 15:30.

 

W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie złożenia wniosku będzie decydować data wpływu do biura projektu.

 

Uczestnicy zainteresowani otrzymaniem wsparcia winni złożyć Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości z następującymi załącznikami:

 

  1. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.
  2. Oświadczenie potwierdzające nr PESEL Uczestnika/Uczestniczki.
  3. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki, że zobowiązuje się zarejestrować działalność gospodarczą w wyznaczonym terminie od dnia zawiadomienia go/jej o przyznaniu jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.
  4. Biznes plan na okres co najmniej 2 lat działalności przedsiębiorstwa wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości (dwa egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna (edytowalna) na płycie CD) – kolejność kart biznesplanu: Biznesplan cz.1 – strona tytułowa, Biznesplan cz.2 – budżet, Biznesplan cz.3 – sekcja d2-d5, harmonogram rzeczowo-finansowy.
  5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat lub kopie zaświadczeń o wcześniej udzielonej pomocy de minimis, o ile taka została udzielona.

 

Wnioski wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie.

 

Oryginały dokumentów muszą być opatrzone datą i czytelnie podpisane przez Wnioskodawcę.

 

Wszystkie kopie dokumentów, składane przez Uczestników/Uczestniczki powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez:

  • umieszczenie na każdej stronie dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Wnioskodawcy lub
  • umieszczenie na pierwszej stronie dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony….” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Wnioskodawcy.

 

Dołączona do Wniosku płyta CD powinna być opisana w następujący sposób:

  • imię i nazwisko Wnioskodawcy,
  • nr PESEL Wnioskodawcy,
  • tytuł projektu: „Sukces we własnej firmie”

 

Dwa komplety tj. 2 oryginały lub oryginał i kopia Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji wraz z wymaganymi załącznikami muszą być trwale spięte np. zbindowane.

 

NIEZŁOŻENIE WNIOSKU W  TERMINIE SKUTKUJE JEGO ODRZUCENIEM.

 

Wszystkie wzory wymaganych dokumentów można pobrać ze strony projektu www.swwf.pl w zakładce „dokumenty do pobrania” folder „Biznesplan”.

 

Do konkursu biznesplanów będą dopuszczone  osoby, które zakończyły blok szkoleniowo-doradczy i zrealizowały wszystkie planowane godziny szkolenia  i doradztwa indywidualnego biznesowego.