KONKURS BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK Z NABORU 23.08.-12.09.

Ważne do: 2016-12-23
Dodano: 2016-12-09

 

Projekt „Sukces we własnej firmie”

realizowany w ramach Poddziałania VIII.3.1

„Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

 na lata 2014 - 2020

 

KONKURS BIZNESPLANÓW DLA UCZESTNIKÓW I UCZESTNICZEK Z NABORU 23.08 – 12.09.2016 R.

Fundacja „Fundusz Współpracy” ogłasza nabór wniosków  o przyznanie wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej

 

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości (2 komplety) należy składać w dniach od 19 do 23 grudnia 2016 r. w biurze projektu „Sukces we własnej firmie” przy ul. Wólczańskiej 51 pok. nr 15 w godzinach od 9:00 do 15:30.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą o dacie złożenia wniosku będzie decydować data wpływu do biura projektu.

Uczestnicy zainteresowani otrzymaniem wsparcia winni złożyć Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości z następującymi załącznikami:

  1. Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego.
  2. Oświadczenie potwierdzające nr PESEL Uczestnika/Uczestniczki.
  3. Oświadczenie Uczestnika/Uczestniczki, że zobowiązuje się zarejestrować działalność gospodarczą w wyznaczonym terminie od dnia zawiadomienia go/jej o przyznaniu jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości.
  4. Biznes plan na okres co najmniej 2 lat działalności przedsiębiorstwa wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji, która ma być objęta jednorazową dotacją na rozwój przedsiębiorczości (dwa egzemplarze papierowe oraz wersja elektroniczna (edytowalna) na płycie CD) – kolejność kart biznesplanu: Biznesplan cz.1 – strona tytułowa, Biznesplan cz.2 – budżet, Biznesplan cz.3 – sekcja d2-d5, harmonogram rzeczowo-finansowy.
  5. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat lub kopie zaświadczeń o wcześniej udzielonej pomocy de minimis, o ile taka została udzielona.

Wnioski wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie.

Oryginały dokumentów muszą być opatrzone datą i czytelnie podpisane przez Wnioskodawcę.

Wszystkie kopie dokumentów, składane przez Uczestników/Uczestniczki powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez:

- umieszczenie na każdej stronie dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Wnioskodawcy lub

- umieszczenie na pierwszej stronie dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony 1 do strony….” wraz z aktualną datą i czytelnym podpisem Wnioskodawcy.

Dołączona do Wniosku płyta CD powinna być opisana w następujący sposób:

- imię i nazwisko Wnioskodawcy,

- nr PESEL Wnioskodawcy,

- tytuł projektu: „Sukces we własnej firmie”

Dwa egzemplarze Wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (2 oryginały lub oryginał i kopia) muszą być trwale spięte np. zbindowane.

 

NIEZŁOŻENIE WNIOSKU W  TERMINIE SKUTKUJE JEGO ODRZUCENIEM.

 

Wszystkie wzory wymaganych dokumentów można pobrać ze strony projektu www.swwf.pl w zakładce „dokumenty do pobrania” folder „Biznesplan”.