Rekrutacja mOWES: specjalist(k)a ds. dotacji, wsparcia pomostowego i monitoringu PES/PS

Ważne do: 2019-05-17
Dodano: 2019-05-10

Fundacja Fundusz Współpracy w związku z prowadzeniem Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej poszukuje kandydata/ki na stanowisko: specjalist(k)a ds. dotacji, wsparcia pomostowego i monitoringu PES/PS

nr referencyjny: 02/DWES/OST/FFW/2019

miejsce pracy: Warszawa

forma zatrudnienia: umowa o pracę w wymiarze pełnego (1) etatu

Zakres obowiązków kierownika/ specjalisty/ki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, projektem, oraz wytycznymi Instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie i wdrażanie Programów UE, w tym w szczególności:

1. Praca na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Mazowszu, tworzenia nowych miejsc pracy oraz przedsiębiorstw społecznych.
2. Czynności wynikające z realizacji działań projektowych oraz AKSES (udział w realizacji zadań merytorycznych, sprawozdawczość w ramach projektów).

3. Monitoring rozliczeń finansowych udzielonego wsparcia finansowego w ramach projektu oraz utrzymywania trwałości dofinansowanych miejsc pracy:
• Przygotowanie umów na udzielenie wsparcia finansowego na założenie/przystąpienie /zatrudnienie w PES/PS oraz wsparcia pomostowego,
• Monitorowanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, w tym realizacji wizyt monitoringowych w dofinansowanych
PES/PS,
• Kontrola i weryfikacja rozliczeń dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego
• Przygotowywanie dokumentów dotyczących wypłaty transz dla PES/PS,
• Prowadzenie korespondencji z uczestnikami projektu, udzielanie pisemnych
odpowiedzi.

4. Monitorowanie finansów projektu, przyjmowanie i opisywanie dokumentacji
finansowej zewnętrznej oraz wewnętrznej,

5. Przygotowywanie informacji o działaniach OWES oraz dostępnym w ramach oferty
OWES wsparciu doradczym przy tworzeniu nowych organizacji pozarządowych,
PES i PS,

6. Przygotowywanie nowych propozycji i projektów w zakresie obszaru działania
Mazowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Działu Wsparcia Ekonomii Społecznej, współpraca z w tym zakresie z innymi pracownikami i zespołami Fundacji Fundusz Współpracy oraz partnerami.

7. Przygotowanie sprawozdań merytorycznych z zadań realizowanych w ramach projektu, tj. wkładu do wniosków o płatność,

8. Udział w bieżących czynnościach związanych z realizacją zadań działu, udział w procedurach wyboru wykonawców, udział w przygotowaniu umów i innej dokumentacji służącej wykonywaniu zadań działu, udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach poświęconych realizacji projektów, udział w działaniach związanych archiwizacją dokumentacji projektowej

9. Współpraca z personelem OWES, w szczególności z kierownikiem, kluczowymi doradcami ogólnymi i biznesowymi, animatorem, specjalistami/specjalistkami ds. partnerstw lokalnych oraz rekruterem/rekruterką w terenie oraz wykonawcami usług.
Od kandydata/ki oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,
• doświadczenia w realizacji projektów EFS
• znajomości zagadnień ekonomii społecznej, preferowana wiedza praktyczna,
• doświadczenia (min. 2 lata) , w tym min. rok na stanowisku związanym z rozwojem ekonomii społecznej/ realizacji projektów unijnych dofinansowanych z EFS,
• sumienności, samodzielności, kreatywności, odpowiedzialności i dyspozycyjności,
• umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych,
• biegłej znajomości obsługi komputera w zakresie MS Office,
 

Oferujemy:
• współpracę w wymiarze pełnego etatu
• elastyczny i zadaniowy tryb pracy,
• możliwość zdobywania doświadczenia w ciekawym, angażującym zespole.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV, referencji oraz ew. kilku
zdań uzasadnienia, dlaczego to właśnie Ty jesteś odpowiednim kandydatem/kandydatką na to stanowisko.

W mailu proszę zaznaczyć numer referencyjny 02/DWES/OST/FFW/2019

Dokumenty należy przesłać tylko w wersji elektronicznej do dnia 17 maja 2019 r. do godz. 12:00, na adres mailowy: mowes@mowes.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wraz z dokumentami, o których mowa wyżej, należy przesłać czytelnie podpisane oświadczenie dot. danych osobowych, które stanowi załącznik do tego ogłoszenia.