Nowy nabór uczestników do projektu „SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE”

Ważne do: 2016-10-05
Dodano: 2016-08-21

Rusza nowy nabór uczestników do projektu „SUKCES WE WŁASNEJ FIRMIE”

15 września - 5 października 2016

nr RPLD.08.03.01-10-0192/15-00

Celem projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i przedsiębiorczości osób, które ukończyły 30. rok życia i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim, poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w okresie trwania projektu. Projekt przewiduje udzielenie 65 dotacji finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wypłacanie wsparcia pomostowego do wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy.

I. Uczestnictwo w projekcie:

1. Udział w projekcie może wziąć wyłącznie osoba pozostająca  bez pracy, która w dniu przystąpienia do projektu (dzień podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie) ma co najmniej 30 lat.

2. Ponadto uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba znajdująca się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć osobę:

a) mającą powyżej 50 lat – oznacza to, że osoba ma prawo wziąć udział w projekcie począwszy od dnia swoich 50-tych urodzin;
b) będąca osobą długotrwale bezrobotną – oznacza osobę faktycznie pozostającą bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, nie ma przy tym znaczenia fakt zarejestrowania w powiatowym urzędzie;
c) będąca kobietą;
d) będąca osobą z niepełnosprawnościami, przez co rozumie się:

➢ osobę, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
• o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
• o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
• o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia,

➢ bądź osobę z zaburzeniami psychicznymi, przez co rozumie się osobę:
• chorą psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),
• upośledzoną umysłowo,
• wykazującą inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym;

e) będąca osobą o niskich kwalifikacjach – rozumie się przez to osobę bez wykształcenia, lub osobę z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym, ponadgimnazjalnym zawodowym, zasadniczym zawodowym.

3. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która uczy się, lub zamieszkuje na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, która zamierza zarejestrować działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego.

5. Do projektu zostanie przyjętych 80 osób w tym min. 55 kobiet.

II. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się do udziału w projekcie oraz udziału w nim określa Regulamin rekrutacji do projektu „Sukces we własnej firmie” dostępny stronach internetowych www.swwf.pl i www.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie oraz w biurze projektu.

III. Składanie formularzy rekrutacyjnych - drugi nabór
1. Formularz rekrutacyjny należy złożyć w biurze projektu lub przesłać do biura projektu pocztą tradycyjną w terminie od 15.09.2016 r. do 05.10.2016 r.  . W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do realizatora projektu. Do wydrukowanego  i podpisanego imieniem i nazwiskiem formularza należy dołączyć jego wersję elektroniczną na płycie CD także podpisanej imieniem i nazwiskiem kandydata/kandydatki.

2. Wzór formularza rekrutacyjnego oraz wzór oświadczenia osoby nieaktywnej zawodowo  dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu (na stronie FFW www.cofund.org.pl/projekty/sukces-we-wlasnej-firmie lub www.swwf.pl).

IV. Potrzebne adresy:
• Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa.

• Biuro projektu mieści się przy ul. Wólczańskiej 51, 90-608 Łódź, godziny przyjęć 8:00 – 16:00.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 22 4509867/ +48 885 243 187/ +48 698 376 606 lub adresem e-mail ikowalska@cofund.org.pl / swwf@cofund.org.pl.

WYJAŚNIENIE

W związku z licznymi pytaniami wyjaśniamy, że Kandydat składając oświadczenie o statusie osoby nieaktywnej zawodowo powinien wskazać  okres pozostawania osobą bezrobotną niezarejestrowaną w UP i nieaktywną zawodowo.