Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Ważne do: 2018-03-15
Dodano: 2018-03-08

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z liderem projektu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza do składania ofert na Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego. 

PEŁNA TREŚĆ ZAMÓWIENIA W PORTALU BAZA KONKURENCYJNOŚCI - nr 1094515

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie usługodawców, którzy przygotują noclegi i wyżywienie w ramach szkoleń podstawowych dla przedstawicieli organizacji wiejskich i organizacji z małych miast z zakresu udziału w procesie stanowienia prawa, w programie "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa", dofinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pojedyncze lokalizacje w województwie.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji 20 (dwadzieścia) dwudniowych szkoleń dla uczestników projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, która świadczona będzie w okresie od kwietnia do lipca 2018 roku w całej Polsce (min. 1 spotkanie w 1 województwie).
2) W skład usługi wchodzą:
a. Usługa hotelowa w hotelu o standardzie min. dwugwiazdkowym podczas 20 (dwadzieścia) dwudniowych spotkań – szkoleń organizowanych dla uczestników projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” (dalej: spotkania lub spotkanie), każdorazowo dla 22 osób w pokojach dwuosobowych lub jednoosobowych/dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania. Obiekt musi posiadać: pełen węzeł sanitarny, bezpłatny bezprzewodowy Internet i salę konferencyjną. Obiekt powinien być dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.
b. Usługa wyżywienia oraz zapewnienia poczęstunku w trakcie „przerw kawowych” w trakcie 20 (dwadzieścia) dwudniowych spotkań. Usługa obejmuje każdorazowo zapewnienie 2 obiadów jednej kolacji i jednego śniadania dla 22 osób. W skład zestawu obiadowego wchodzić będzie: zupa, drugie danie, deser, napoje; W ofercie powinno znajdować się danie wegetariańskie. Obiad może mieć formę bufetu szwedzkiego. W skład zestawu kolacyjnego wchodzić będzie: danie główne, sałatki, napoje. Oferta potraw powinna zawierać dania wegetariańskie. Kolacja może mieć formę bufetu szwedzkiego. Śniadanie może mieć formę bufetu szwedzkiego. Do oferty należy dołączyć min 2-3 przykładowe menu dla każdego z posiłków na dany dzień. Przerwy kawowe podczas każdego z 20 spotkań: 2 przerwy kawowe pierwszego dnia spotkania oraz 1 przerwa kawowa drugiego dnia spotkania dla 20 osób obejmująca: kawa, herbata, napoje (min. woda oraz soki owocowe), ciastka, owoce sezonowe.
c. Wynajęcie sali konferencyjnej: 1 sala konferencyjna dla 22 osób dla każdego z dwóch dni spotkania. Wymagania wobec sali konferencyjnej: sala dla min. 20 osób widna (światło dzienne), możliwość ustawienia teatralnego lub stołów do pracy w małych grupach zadaniowych; wyposażenie sali w min. 1 komputer, 1 ekran, 1 rzutnik, 1 flipchart (z papierem i flamastrami kolorowymi).

PEŁNA TREŚĆ ZAMÓWIENIA W PORTALU BAZA KONKURENCYJNOŚCI - nr 1094515

***

Ofertę można:
a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.
b. przesłać e-mailem na adres: aleksandra.strejmer@cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.
c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.