Usługi szkoleniowe z zakresu uczestnictwa w procesie legislacyjnym (stanowienia prawa)

Ważne do: 2018-03-15
Dodano: 2018-03-07

Fundacja Fundusz Współpracy wraz z liderem projektu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza do składania ofert na Usługi szkoleniowe z zakresu uczestnictwa w procesie legislacyjnym. 

PEŁNA TREŚĆ ZAMÓWIENIA W PORTALU BAZA KONKURENCYJNOŚCI - nr 1094507

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie osób, które poprowadzą szkolenia podstawowe dla przedstawicieli organizacji wiejskich i organizacji z małych miast z zakresu udziału w procesie stanowienia prawa, w programie "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa", dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
 

Przedmiot zamówienia

1) Usługi szkoleniowe dwudniowych szkoleń w wymiarze łącznie 12 godzin szkoleń lub wielokrotności dwudniowych szkoleń w wymiarze łącznie 12 h dla uczestników Projektu „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa” umowa nr POWR.02.16.00-00-0047/16-00
2) W skład usług szkoleniowych wchodzi:
a) przygotowanie szczegółowego programu szkoleniowego w oparciu o wytyczne zamawiającego stanowiące załącznik nr 3.
b) przygotowanie materiałów dla uczestników, składających się z broszury podsumowującej najważniejsze informacje, które zostaną przekazane na szkoleniu.
c) Przeprowadzenie szkolenia w trakcie 2 (dwóch) dni szkoleniowych w łącznym wymiarze 12 h lub wielokrotności 2 (dwóch) dni szkoleniowych w łącznym wymiarze 12 h z zakresu możliwości uczestnictwa organizacji wiejskich i organizacji z małych miast w procesie stanowienia prawa w oparciu o wytyczne zamawiającego stanowiące załącznik nr 3, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3) Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza osoby fizyczne oraz podmioty zatrudniające na podstawie umowy o pracę specjalistów; w takim przypadku Wykonawca wskazuje konkretnego pracownika Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń. Nie dopuszcza się składania ofert przez konsorcja lub składania ofert w których Wykonawca posługuje się podwykonawcami.
4) Koszty związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz rozliczeniem wykonywanej usługi szkoleniowej ponosi Wykonawca, Zamawiający pokrywa jedynie koszy noclegu i wyżywienia Wykonawcy.
5) Po wyborze Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w kwestii dopracowania ostatecznego programu szkolenia (uzgadnianie szczegółów i metodologii).

***

PEŁNA TREŚĆ ZAMÓWIENIA W PORTALU BAZA KONKURENCYJNOŚCI

Ofertę można:
a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.
b. przesłać e-mailem na adres: aleksandra.strejmer@cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.
c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.