Wyjaśnienie do Zapytania ofertowego nr 01/BZP/IZS/2018 na przygotowanie i realizację badania ilościowego w ramach projektu „Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego”.

Ważne do: 2019-01-31
Dodano: 2019-01-02

W związku z omyłką pisarską w treści zapytania ofertowego nr 01/BZP/IZS/2018 pojawiła się nieścisłość w treści kryterium oceny ofert. W treści pkt. VI zapytania, badania podlegające ocenie powinny zostać zrealizowane tak, jak wskazano w tabelach z punktacją tj. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czyli pomiędzy grudniem 2017 r., a grudniem 2018.

W tabeli z listą kryteriów punktowanych, w kryterium nr 2 i 3 omyłkowo wskazano na grudzień 2015 r. jako początek rozpatrywanego okresu.