Wyniki postępowania ofertowego nr 2/DWES/RAD/FFW/2018

Ważne do: 2018-08-31
Dodano: 2018-07-30

Uprzejmie informujemy, że w związku z zakończoną procedurą oceny ofert, które wpłynęły do FFW w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 02/DWES/RAD/FFW/2018 – na  świadczenie specjalistycznego doradztwa prawnego indywidualnego i/lub grupowego dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim” umowa nr RPMA.09.03.00-14-6857/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020, do realizacji zamówienia wybrana została oferta Pana Roberta Grzelaka.