Zaproszenie do składania ofert dot. produkcji filmów promocyjnych w subregionie ostrołęckim – rozeznanie rynku

Ważne do: 2022-04-10
Dodano: 2022-04-05

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariusza, przygotowanie, produkcja i montaż filmów promocyjnych z przeznaczeniem do umieszczenia na stronach internetowych, emisji podczas spotkań/konferencji/prezentacji oraz dystrybucji bezpośredniej na płytach DVD/USB oraz promocji w mediach w celu podsumowania realizacji projektu: „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3”. Łącznie do 8 filmów.
 

Do zadań́ Wykonawcy należeć́ będzie:

a) przygotowanie scenariusza filmów (wraz z listą dialogową) w oparciu o zagadnienia dot. ekonomii społecznej. Scenariusz musi zostać́́ zaakceptowany przez zamawiającego przed rozpoczęciem zdjęć́.́ W cenie usługi Wykonawca zapewni nie tylko opracowanie scenariusza ale i terminarza, który uzgodni z Zamawiającym. 

b) przygotowanie, produkcja i montaż̇ maximum 8 filmów, każdy o długości nie krótszej niż 3 minuty i nie dłuższej niż 5 minut

c) zdjęcia do filmów powinny być realizowane zarówno w pomieszczeniach jak i plenerze. Należy też uwzględnić możliwość wykonania materiału w studiu oraz przy użyciu drona.

Zdjęcia do filmu obejmą lokalizacje przedsiębiorstw społecznych w subregionie ostrołęckim (miejsce prowadzenia działalności oraz opis PS zostaną przekazane Wykonawcy).

d) opracowanie grafiki w tym grafiki animacyjnej a także wspólnej dla wszystkich filmów czołówki oraz tablic końcowych spójnych z logotypem FFW i mOWES, zawierających obowiązkowe logotypy funduszy europejskich. 

e) zapewnienie muzyki do podkładu oraz udźwiękowienia materiałów filmowych wraz z prawami autorskimi do jego wykorzystania w filmie oraz odtwarzania i kopiowania (możliwość́ ́ wyboru z co najmniej 3 propozycji), najlepiej na licencji otwartej creative commons.

f) zapewnienie lektora, który będzie pełnił rolę komentatora treści materiału filmowego.

Film ma oferować nowoczesny przekaz wsparty dynamicznym montażem i dopasowanym podkładem muzycznym. Przekazywane informacje powinny być wsparte nowoczesną infografiką komputerową mająca za zadanie ukazanie efektów wsparcia projektu dla osób uczestniczących w projekcie, zatrudnianych w PS, prezentujących PS jako sprawne i radzące sobie na rynku przedsiębiorstwa.

Wszystkie powyższe zadania Wykonawca wykona w porozumieniu z Zamawiającym uwzględniając wizualizację projektu a także obowiązki informacyjne dot. projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Przedstawienie wstępnego montażu off-line do akceptacji. Materiał zostanie skierowany do dalszej obróbki po uwzględnieniu wszystkich uwag i poprawek wniesionych przez Zamawiającego

Wykonawca uzyska zgody na przetwarzanie wizerunku osób zaangażowanych w nakręcenie filmu. Wykonawca przekazuje całość praw majątkowych do wykonanych filmów. Filmy przeznaczone będą do dystrybucji w Internecie. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wyprodukowanych filmów na elektronicznym nośniku danych do siedziby Zamawiającego lub przesłanych elektronicznie.

W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do Materiału promocyjnego na wszystkie pola eksploatacji

Wymagania techniczne:

a) realizacja filmów profesjonalną kamerą filmową lub aparatem (lustrzanką) cyfrowym Full HD z wymienną optyką, przy wykorzystaniu stabilizatory obrazu (slider, steadycam) oraz drona.

b) oświetlenie planu zdjęciowego oraz udźwiękowienie (nagranie wywiadów przy wykorzystaniu

mikroportów lub odpowiednich mikrofonów)

c) formatach plików DVD i mpeg4 (format Full HD – min. 1980 x 1080p).

 

Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie zaproponowanym przez Wykonawcę, nie później niż do 30 kwietnia 2022 roku. 

 

Wymagania względem wykonawcy: 

Posiadanie przez Wykonawcę sprzętu oraz oprogramowania niezbędnego do poprawnego wykonania usługi (oświadczenie Wykonawcy).

 

Źródło finansowania: Projekt „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ofertę należy przesłać mailem na adres mowes@mowes.pl w terminie do: 10 kwietnia 2022 r. do godz. 23:59.