Zaproszenie do składania ofert na doradztwo marketingowe w subregionie radomskim

Ważne do: 2022-08-26
Dodano: 2022-08-18
 1. Świadczenie specjalistycznego doradztwa indywidualnego i/lub grupowego (zwane dalej: doradztwem lub usługą/usługami) dla uczestników Projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie radomskim – IWES 4” w zakresie marketingowym, tj. m. in.:
  1. planowanie marketingowe,
  2. planowanie i wdrażanie działań promocyjnych,
  3. kształtowanie elastyczności ofertowej,
  4. polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
  5. opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES,
  6. badanie rynku,
  7. wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
  8. nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.
 2. Specjalistyczne doradztwo skierowane będzie do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), m. in. do:
  1. osób fizycznych/osób prawnych chcących założyć podmiot ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwo społeczne zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, PES/PS tworzących nowe miejsce pracy,
  2. istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Źródło finansowania: 

Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie radomskim – IWES 4”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

 

Osoba uprawniona do kontaktu:

Pani Agata Cybulska tel. 533 902 640, adres e-mail: mowes(at)mowes.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 26 sierpnia 2022 roku do godz. 16:00

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (PDF)
 2. Wzór oferty Wykonawcy (DOC)
 3. Istotne warunki umowy