Zaproszenie do składania ofert na Kluczowe doradztwo biznesowe (OST)

Ważne do: 2021-04-30
Dodano: 2021-04-22

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia: 

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia funkcji kluczowego doradcy biznesowego w związku z realizacją projektu „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie VI 2020 r. – IV 2022 r.
 2. Kluczowe doradztwo biznesowe skierowane będzie do klientów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), a w szczególności do osób prawnych oraz grup inicjatywnych osób fizycznych lub prawnych zainteresowanych:
 1. założeniem podmiotu ekonomii społecznej i/lub przedsiębiorstwa społecznego zgodnie z definicją zawartą w „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020”, 
 2. PES/PS tworzących nowe miejsca pracy.

Wybrany Wykonawca odpowiedzialny będzie za opiekę nad grupami inicjatywnymi, pomoc w rozwoju pomysłów na biznes grup inicjatywnych poprzez pracę nad biznesplanem oraz doraźne wsparcie i nadzór nad przedsiębiorstwem społecznym.

Zakres tematyczny doradztwa biznesowego obejmuje minimalnie następujące działania na rzecz budowania konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:

 1. doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe),
 2. poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert, 
 3. przygotowywanie i praca nad biznesplanem, 
 4. negocjacje z instytucjami finansującymi.

Źródło finansowania: 

Projekt „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii społecznej w subregionie ostrołęckim – IWES 3”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu RPO WM na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację Fundusz Współpracy (Beneficjent).

Osoba uprawniona do kontaktu: 

Pani Justyna Jakubiak tel. 663-831-435, adres e-mail: jjakubiak(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 30 kwietnia 2021r. godz.: 16:00

Załączniki:

   1.  
 • Zapytanie ofertowe (PDF)
 • Wzór Oferty Wykonawcy (DOC)
 • Istotne warunki umowy