Zaproszenie do składania ofert na kompleksowa współpracę jako coach przy testowaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej (Nr 14/FSC/FFW/2019 )

Ważne do: 2019-10-02
Dodano: 2019-09-25

Fundacja Fundusz Współpracy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

(Nr 14/FSC/FFW/2019)

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa współpraca jako coach (w trakcie trwania całego projektu) przy testowaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej  obejmująca następujące działania:

1) Przeprowadzenie indywidualnego coachingu dla uczestników projektu, obejmującego stosowanie odpowiednich metod i narzędzi wsparcia, które będą pełniły funkcję motywującą w trakcie całego cyklu szkoleń. Coach będzie wspierać uczestników projektu w integrowaniu zdobywanej wiedzy
i umiejętności z ich aktywnością zawodową i dotychczasowym doświadczeniem. Celem spotkań coachingowych jest zwiększenie świadomości siebie, samooceny, określenie słabych i mocnych stron oraz pomoc w efektywnym wykorzystaniu swojego uczestnictwa w projekcie. Coach będzie pracował nad ważnymi z perspektywy danej osoby obszarami aktywności życiowej, traktując je jako integralne elementy procesu planowania i podejmowania decyzji związanych z pracą i edukacją. Miejsce oraz termin realizacji sesji coachingowych zostaną uzgodnione z Zamawiającym oraz coachee. Ze spotkań coachingowych zostanie sporządzony raport, zgodny ze schematem ustalonym przez zespół ekspertów projektu;

2) udział w minimum dwóch spotkaniach stacjonarnych zespołu ekspercko-trenerskiego w Warszawie (dokładna data spotkań zostanie ustalona w trybie roboczym z minimum tygodniowym wyprzedzeniem; Zamawiający nie pokrywa kosztów noclegu i dojazdu na spotkania);

3) udział w spotkaniu bezpośrednim z uczestnikami szkoleń w miejscu realizacji warsztatów szkoleniowych ( dla każdej z grup osobne spotkanie) (dokładna data spotkania zostanie podana z min 2 tygodniowym wyprzedzeniem);

4) aktywny udział w spotkaniach on-line zespołu projektowego (terminy spotkań zostaną ustalone
z minimum tygodniowym wyprzedzeniem);

5) bieżące konsultacje z zespołem coachów i Ponadnarodowego Forum Ekspertów (PFE), składającego się z kluczowych ekspertów partnerów projektu oraz innymi ekspertami zaangażowanymi w realizację projektu według potrzeb.
Przewidywany termin realizacji zadań: październik 2019 r.- wrzesień 2020 r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym formularzu Zapytania ofertowego Nr 14/FSC/FFW/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Źródło finansowania: projekt „Forest School Center”, nr projektu POWR.04.03.00-00-0037/18-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Osoba uprawniona do kontaktu: Pani Anna Szkiruć-Kostrzewa tel. 692 487 524, adres e-mail: aszkiruc(at)cofund.org.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do: 2 października 2019 roku do godz.23:59.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 – Wzór oferty.

Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone w Bazie Konkurencyjności – link:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208402